אל תפקפק בכך, כי ישוע היה בעל שיער קצר!

אל תפקפק בכך, כי ישוע היה בעל שיער קצר!

בלוג זה עוסק בנצרות אמיתית, שאינה מיוצגת ב- N.T. של התנ”ך, מכיוון שחלק גדול מבשורות המקרא מייצג את הבשורה האנטי-נוצרית, כלומר חכמת היוונים, שתרבותם, התרבות היוונית, כך העריצו הרומאים, בדיוק הרומאים היו רודפים של נוצרים אמיתיים ובניגוד לנוצרי האמיתי הבשורה, הבה ניקח בחשבון את הקיסר נירון ולא רק את נרו אלא חלק מהעם הרומאי שחיפש את דמם של הנוצרים האמיתיים להישפך, לא כולם אהבו את הבשורה נגד עבודה זרה, אלא רק מיעוט עשה זאת. וכדי לרצות את הרוב הגדול, לא רק שהנוצרים האמיתיים הוקעו במות קדושים, אסור היה להפיץ את האמת, הבשורה השקרית נוצרה במועצות, הקתוליות עיוותה את הדיברות (שמות 20) והטילה גרסא משלה לבשורה האמיתית. למרבה הצער עבור הרודפים משלים רבים שרדו את המתינות, הבשורה האמיתית נאמרה גם במשלים כדי לשרוד את המתינות ולהפריך את השקרים כמו מתי 5: 44-45.

שלושת קטעי התנ”ך שהם עמודי התווך של אישתי שלא ניתן היה לראות את ישוע כפי שהוא מוצג בציורים, פסלים וסרטים שבהם הוא מיוצג על ידי אדם עם שיער ארוך, שערו נופל על כתפיו, שיער אשר נראית נשית, כשיער של אישה:

דברים כב, ה. 5 ההיבלות של גבר אינן על אישה, ואף אחד לא ילבש בגד של אישה, כי תועבת יהוה אלוקיך הוא מי שעושה זאת.

ישעיה 42: 1 הנה עבדי, אני אוחז בו, הנבחר שלי – נפשי קיבלה, הנחתי עליו את רוחי, משפט לאומות שהוא מוציא.

הקורינתיאנס הראשון 11: 1-16

הקורינתים האחדים 11: 1 העוקבים ממני הופכים להיות כפי שאני גם הוא של ישו.

2 ואני משבח אתכם, אחים, שבכל הדברים אתם זוכרים אותי, וכפי שנמסרתי לכם, את הגאולות אתם שומרים,

3 ואני מאחל לך לדעת כי מכל אדם הראש הוא המשיח, וראש אישה הוא הבעל, וראש ישו הוא אלוהים.

4 כל אדם שמתפלל או מתנבא, כשהכיסוי מכוסה, לא מכפיש את ראשו,

5 וכל אישה המתפללת או מתנבאת עם הראש שנחשף, אינה מביישת את ראשה שלה, כי זה אחד ואותו הדבר כשמגולחים אותה,

6 כי אם אשה אינה מכוסה – אז תוסח אותה, ואם חבל על האישה שתגולח או תגלח – תכסה אותה;

7 עבור גבר, אכן, לא צריך לכסות את הראש, בהיותו דמותו ותפארתו של אלוהים, ואישה היא תהילת אדם,

8 כי גבר אינו של אישה, אלא אישה היא של גבר,

9 כי גם גבר לא נברא בגלל האישה, אלא אישה בגלל הגבר;

10 בגלל זה האישה צריכה להיות [סימן סמכות] על הראש, בגלל השליחים;

יא, אך איש אינו מלבד אשה, ואף אשה חוץ מגבר, בה ‘,

12 כיוון שהאישה היא של הגבר, כך גם הגבר הוא דרך האישה, וכל הדברים הם מאת אלוהים.

13 בעצמכם שפטו אתם; האם נראה שאישה שנחשפה מתפללת לאלוהים?

14 האם אפילו הטבע עצמו לא מלמד אותך, שאם לאדם אכן יש שיער ארוך, מבזה זה בעיניו?

טו ואשה, אם יש לה שיער ארוך, תפארה זה לה, כי השיער במקום כיסוי הוענק לה;

16 ואם מישהו יחשוב להיות מחלוקת, אין לנו מנהג כזה, וגם לא אסיפות האל.

בואו נעשה את הניתוח, את הקשר בין שלושת הקטעים שצוינו לעיל:

בספר דברים 22: 5 יש מסר שמצביע על כתובת שלא ניתן לטעות בה: הופעה של גבר ומראה של אישה, הקטע הזה אומר לנו שהגבר צריך להיראות כמו גבר

ושהאישה חייבת להיראות כמו אישה, מכיוון שהאופן שאתה מתלבש הוא חלק מהמראה האישי.

קטע זה מלמד גם בבהירות מוחלטת שאלוהים לא אוהב אנשים שמתלבשים כאנשים בני המין השני, כלומר המראה שלהם הוא כמו המין השני, וכעת אין להכחיש כי התספורת היא חלק מהמראה האישי.

אם גבר היה משתמש בשיער ארוך עד הכתפיים כמו שנשים עושות, כפי שברור מהקורינאים 1: 14-15, אלוהים לא היה מרוצה מאיש זה, וזה לא היה המקרה של ישוע המשיח, כי אלוהים היה מרוצה על ישוע המשיח, כפי שנכתב היטב בישעיהו 42: 1.

כאילו לא די בכך ראיות; בקורינתיאנס הראשון 11: 1 פול אומר שהוא מחקה את ישו, אם מי שמחקה את ישו אומר שכדי שיגדל אדם את שערו, (על פי ההקשר, באופן שיווצר מעטה בשיערו), היא זלזול בגבר ההוא, וכי להפך, עבור האישה זה כבוד עבורה לתת לשיערה לצמוח זמן רב, מכיוון שככה היא יוצרת מעטה טבעי, המסר מאוד ברור, זה בגלל שישו, אשר פול חיקה, גם לא השתמש בשיער ארוך, אלא בקיצור, מכיוון שכריסטוס היה אדם, וכאדם הוא גם יכול היה לדמם, כאשר ישו דימם על הצלב וכאדם הוא גם יכול היה למות, כשיש מת על הצלב.

// השורות לעיל תורגמו עם google translate, הן עשויות להכיל שגיאות, אם אתה מוצא שגיאות תרגום ואם אתה רוצה לעזור לי, זה הדואר האלקטרוני שלי: frgalindojc@gmail.com //

The above lines have been translated with google translate, it may contain errors, if you find some translation errors and if you want to help me, this is my e-mail: frgalindojc@gmail.com //

My source post in English is lines below (and even with more arguments in here in this link with my post version in Spanish which is my native language: https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/04/el-cristianismo-jesus-utilizo-el.html

Do not doubt it, because Jesus had short hair!

This blog is about true Christianity, which is not represented in the N.T. of Bible, because much of the gospels of the Bible represents the anti-Christian gospel, that is the wisdom of the Greeks, whose culture, Greek culture, the Romans admired, precisely the Romans were persecutors of true Christians and contrary to the true christian gospel , let us take into account the Emperor Nero and not only Nero but part of the Roman people who were looking for the blood of the true Christians to be spilled, not everybody liked the Gospel against idolatry, but only a minority did. And to please the great majority, not only the true Christians were martyred, the truth was forbidden to be evangelized, the false gospel was created in the councils, Catholicism distorted the commandments (Exodus 20) and imposed its own version of the true gospel, unfortunatly for the persecutors many parables survived the moderation, the true gospel was also told in parables in order to survive moderation and to refute the lies such as Matthew 5:44-45.

The three passages of the Bible that are the pillars of my affirmation that Jesus could not be seen as he is shown in paintings, statues and films in which he is represented by a man with long hair, whose hair falls on his shoulders, hair which looks feminin, as the hair of a woman:

Deuteronomy 22:5 `The habiliments of a man are not on a woman, nor doth a man put on the garment of a woman, for the abomination of Jehovah thy God [is] any one doing these.

Isaiah 42:1 Lo, My servant, I take hold on him, My chosen one — My soul hath accepted, I have put My Spirit upon him, Judgment to nations he bringeth forth.

1 Corinthians 11:1-16

1 Corinthians 11:1Followers of me become ye, as I also [am] of Christ.

2 And I praise you, brethren, that in all things ye remember me, and according as I did deliver to you, the deliverances ye keep,

3 and I wish you to know that of every man the head is the Christ, and the head of a woman is the husband, and the head of Christ is God.

4 Every man praying or prophesying, having the head covered, doth dishonour his head,

5 and every woman praying or prophesying with the head uncovered, doth dishonour her own head, for it is one and the same thing with her being shaven,

6 for if a woman is not covered — then let her be shorn, and if [it is] a shame for a woman to be shorn or shaven — let her be covered;

7 for a man, indeed, ought not to cover the head, being the image and glory of God, and a woman is the glory of a man,

8 for a man is not of a woman, but a woman [is] of a man,

9 for a man also was not created because of the woman, but a woman because of the man;

10 because of this the woman ought to have [a token of] authority upon the head, because of the messengers;

11 but neither [is] a man apart from a woman, nor a woman apart from a man, in the Lord,

12 for as the woman [is] of the man, so also the man [is] through the woman, and the all things [are] of God.

13 In your own selves judge ye; is it seemly for a woman uncovered to pray to God?

14 doth not even nature itself teach you, that if a man indeed have long hair, a dishonour it is to him?

15 and a woman, if she have long hair, a glory it is to her, because the hair instead of a covering hath been given to her;

16 and if any one doth think to be contentious, we have no such custom, neither the assemblies of God.

Now let’s do the analysis, the relation of the three passages indicated above:

Deuteronomy 22:5 has a message that points to an unmistakable address: The appearance of a man and the appearance of a woman, this passage tells us that man must look like a man

and that the woman must look like a woman, because the way you dress is part of the personal appearance.

This passage also teaches with total clarity that God does not like people who dress like people of the opposite sex, that is, whose appearance is like that of the opposite sex, now it is undeniable that the haircut is part of personal appearance.

If a man had used long hair to the shoulders as women do, as it is clear from 1 Corinthians 11:14-15, God would not be pleased of this man, and that was not the case of Jesus Christ, because God was pleased on Jesus Christ, as it is well written in Isaiah 42:1.

As if this was not enough evidence; in 1 Corinthians 11:1 Paul says that he imitates Christ, if the one who imitates Christ says that for a man to grow his hair, (according to the context, in such a way that it forms a veil with his hair), that is a dishonour to that man, and that on the contrary, for the woman it is a honor to her to let her hair grow long, because that way she forms a natural veil, the message is very clear, that is because Christ, whom Paul imitated, did not use long hair either, but short, because Christ was a man, and as a man he could also bleed, as Christ bled on the cross and as a man he could also die, as Christ died on the cross.

777