شک نکنید ، زیرا عیسی موهای کوتاه داشت!

شک نکنید ، زیرا عیسی موهای کوتاه داشت!
این وبلاگ در مورد مسیحیت واقعی است ، که در N.T نشان داده نشده است. کتاب مقدس ، زیرا بسیاری از انجیل های انجیل نمایانگر انجیل ضد مسیحی است ، یعنی خرد یونانیان ، که فرهنگ ، فرهنگ یونانی ، رومی ها آن را تحسین می کردند ، دقیقاً رومی ها آزار دهنده مسیحیان واقعی و بر خلاف مسیحی واقعی بودند. انجیل ، بگذارید امپراطور نرو و نه تنها نرو بلکه بخشی از قوم رومی را که به دنبال ریختن خون مسیحیان واقعی بودند ، در نظر بگیریم ، همه از انجیل در برابر بت پرستی خوششان نیامد ، بلکه فقط اقلیت را انجام داد. و برای خوشحال کردن اکثریت بزرگ ، نه تنها مسیحیان واقعی به شهادت رسیدند ، حقیقت ممنوع بود که بشارت داده شود ، انجیل دروغین در شوراها ایجاد شد ، كاتولیكس احكام را تحریف كرد (خروج 20) و نسخه خود را از انجیل واقعی تحمیل كرد ، متأسفانه برای آزارگران ، بسیاری از مادونها از اعتدال جان سالم به در بردند ، انجیل واقعی نیز در مثلها برای زنده ماندن از اعتدال و رد دروغهایی مانند متی 5: 44-45 نیز گفته شد.
سه بخش از کتاب مقدس که ستون های تأیید من این است که عیسی را نمی توان دید همانطور که در نقاشی ها ، تندیس ها و فیلم هایی نشان داده شده است که در آن او توسط مردی با موهای بلند نشان داده شده است ، که موهایش روی شانه هایش می افتد ، موهایی که به نظر می رسد زنانه ، به عنوان موهای زن:

سفر تثنیه 22: 5 «سرگرمی های مرد بر زن نیست و مرد بر پوشاک زن نمی گذارد ، زیرا هر کس این کار را انجام دهد ، کراهت خداوندی است که خدای تو است.
اشعیا 42: 1 ، بنده ، من او را تسخیر می کنم ، منتخب من – روح من پذیرفته است ، روح من را بر او قرار داده ام ، داوری بر ملت هایی که او از آن بیرون می آورد.
اول قرنتیان 11: 1-16
1 قرنتیان 11: 1 پیروان من شما می شوید ، همانطور که من نیز مسیح هستم.
2 و ای برادران ، شما را ستایش می کنم که در همه چیز مرا به یاد می آورید ، و طبق آنچه من به شما تحویل داده ام ، محصولاتی را که نگه می دارید ،
3 و آرزو می کنم شما بدانید که سر هر مسیحی سر است و سر زن شوهر است و سر مسیح خداست.
4 هرکسی که دعا می کند یا پیشگویی می کند ، سر را پوشانده است ، سر خود را بیزار می کند
5 و هر زنی که نماز می خواند یا با سر کشف می شود پیشگویی می کند ، سر خود را تحقیر می کند ، زیرا با تراشیدن او یک چیز است ،
6 زیرا اگر زن پوشانده نشده است ، آنگاه او را بتراشید و اگر شرم است که زن پیراهن و یا تراشیده شود ، پوشیده شود.
7 در حقیقت ، یک مرد نباید چهره و جلال خدا را بپوشاند ، و زن جلال یک مرد است ،
8 زیرا یک زن از یک زن نیست ، بلکه یک زن از یک مرد است ،
9 برای مرد نیز به دلیل زن ایجاد نشده ، بلکه زن به دلیل مرد است.
10 به همین دلیل آن زن به دلیل پیام رسانان باید بر سر آن اختیار داشته باشد.
11 اما در پروردگار هیچ مردی جدا از یک زن نیست ، و یک زن جدا از یک مرد نیست.
12 زیرا زن همانطور که مرد است ، مرد نیز از طریق زن است ، و همه چیز خداست.
13 در مورد خودتان داوری کنید؛ آیا به نظر می رسد که یک زن کشف نشده به خدا دعا کند؟
14 آیا طبیعت حتی به شما تعلیم نمی دهد که اگر مرد موهای بلندی داشته باشد ، شرم آور است؟
15 و زن اگر موهای بلندی داشته باشد ، برای او جلال است زیرا مو به جای پوشیدن به او داده شده است.
16 و اگر کسی فکر کند که مشاجره است ، ما چنین عرفی و مجامع خدا نداریم.

اکنون بگذارید تجزیه و تحلیل ، رابطه سه بند ذکر شده در بالا را انجام دهیم:

سفر تثنیه 22: 5 پیامی دارد که به یک آدرس غیرقابل توصیف اشاره می کند: ظاهر یک مرد و ظاهر یک زن ، این قسمت به ما می گوید که مرد باید شبیه مرد باشد
و اینکه زن باید شبیه زن باشد ، زیرا نحوه لباس پوشیدن بخشی از ظاهر شخصی است.

این عبارت همچنین با وضوح کامل می آموزد که خداوند دوست ندارد افرادی که مانند افرادی از جنس مخالف لباس می پوشند ، یعنی ظاهر آنها مانند جنس مخالف است ، اکنون غیرقابل انکار است که مدل مو بخشی از ظاهر شخصی باشد.

اگر مردی مانند زنان از موهای بلند استفاده کرده بود ، همانطور که از اول قرنتیان 11: 14-15 مشخص است ، خدا از این مرد خشنود نخواهد بود ، و این مورد عیسی مسیح نبود ، زیرا خدا راضی بود در مورد عیسی مسیح ، همانطور که در اشعیا 42: 1 به خوبی نوشته شده است.

گویی این شواهد کافی نبود؛ در 1 قرنتیان 11: 1 پولس می گوید که او از مسیح تقلید می کند ، اگر کسی که از مسیح تقلید می کند می گوید برای اینکه یک مرد موهای خود را رشد دهد ، (طبق متن ، به گونه ای که با موهای خود حجاب کند) ، ناسازگاری برای آن مرد است و برعکس ، برای زن این افتخار است که اجازه دهد موهایش طولانی شود ، زیرا از این طریق او یک حجاب طبیعی تشکیل می دهد ، پیام بسیار واضح است ، به این دلیل که مسیح ، که پولس تقلید کرد ، از موهای بلند نیز استفاده نکرد ، بلکه کوتاه بود ، زیرا مسیح مرد بود و به عنوان مردی نیز می توانست خونریزی کند ، همانطور که مسیح بر صلیب خون گرفت و به عنوان مردی نیز می توانست بمیرد ، زیرا مسیح بر روی صلیب درگذشت.

// سطرهای فوق با ترجمه google ترجمه شده است ، در صورت یافتن برخی از اشتباهات ترجمه ، می توانید حاوی خطا باشید و اگر می خواهید به من کمک کنید ، این ایمیل من است: frgalindojc@gmail.com //

The above lines have been translated with google translate, it may contain errors, if you find some translation errors and if you want to help me, this is my e-mail: frgalindojc@gmail.com //

My source post in English is lines below (and even with more arguments in here in this link with my post version in Spanish which is my native language: https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/04/el-cristianismo-jesus-utilizo-el.html

Do not doubt it, because Jesus had short hair!

This blog is about true Christianity, which is not represented in the N.T. of Bible, because much of the gospels of the Bible represents the anti-Christian gospel, that is the wisdom of the Greeks, whose culture, Greek culture, the Romans admired, precisely the Romans were persecutors of true Christians and contrary to the true christian gospel , let us take into account the Emperor Nero and not only Nero but part of the Roman people who were looking for the blood of the true Christians to be spilled, not everybody liked the Gospel against idolatry, but only a minority did. And to please the great majority, not only the true Christians were martyred, the truth was forbidden to be evangelized, the false gospel was created in the councils, Catholicism distorted the commandments (Exodus 20) and imposed its own version of the true gospel, unfortunatly for the persecutors many parables survived the moderation, the true gospel was also told in parables in order to survive moderation and to refute the lies such as Matthew 5:44-45.

The three passages of the Bible that are the pillars of my affirmation that Jesus could not be seen as he is shown in paintings, statues and films in which he is represented by a man with long hair, whose hair falls on his shoulders, hair which looks feminin, as the hair of a woman:

Deuteronomy 22:5 `The habiliments of a man are not on a woman, nor doth a man put on the garment of a woman, for the abomination of Jehovah thy God [is] any one doing these.

Isaiah 42:1 Lo, My servant, I take hold on him, My chosen one — My soul hath accepted, I have put My Spirit upon him, Judgment to nations he bringeth forth.

1 Corinthians 11:1-16

1 Corinthians 11:1Followers of me become ye, as I also [am] of Christ.

2 And I praise you, brethren, that in all things ye remember me, and according as I did deliver to you, the deliverances ye keep,

3 and I wish you to know that of every man the head is the Christ, and the head of a woman is the husband, and the head of Christ is God.

4 Every man praying or prophesying, having the head covered, doth dishonour his head,

5 and every woman praying or prophesying with the head uncovered, doth dishonour her own head, for it is one and the same thing with her being shaven,

6 for if a woman is not covered — then let her be shorn, and if [it is] a shame for a woman to be shorn or shaven — let her be covered;

7 for a man, indeed, ought not to cover the head, being the image and glory of God, and a woman is the glory of a man,

8 for a man is not of a woman, but a woman [is] of a man,

9 for a man also was not created because of the woman, but a woman because of the man;

10 because of this the woman ought to have [a token of] authority upon the head, because of the messengers;

11 but neither [is] a man apart from a woman, nor a woman apart from a man, in the Lord,

12 for as the woman [is] of the man, so also the man [is] through the woman, and the all things [are] of God.

13 In your own selves judge ye; is it seemly for a woman uncovered to pray to God?

14 doth not even nature itself teach you, that if a man indeed have long hair, a dishonour it is to him?

15 and a woman, if she have long hair, a glory it is to her, because the hair instead of a covering hath been given to her;

16 and if any one doth think to be contentious, we have no such custom, neither the assemblies of God.

Now let’s do the analysis, the relation of the three passages indicated above:

Deuteronomy 22:5 has a message that points to an unmistakable address: The appearance of a man and the appearance of a woman, this passage tells us that man must look like a man

and that the woman must look like a woman, because the way you dress is part of the personal appearance.

This passage also teaches with total clarity that God does not like people who dress like people of the opposite sex, that is, whose appearance is like that of the opposite sex, now it is undeniable that the haircut is part of personal appearance.

If a man had used long hair to the shoulders as women do, as it is clear from 1 Corinthians 11:14-15, God would not be pleased of this man, and that was not the case of Jesus Christ, because God was pleased on Jesus Christ, as it is well written in Isaiah 42:1.

As if this was not enough evidence; in 1 Corinthians 11:1 Paul says that he imitates Christ, if the one who imitates Christ says that for a man to grow his hair, (according to the context, in such a way that it forms a veil with his hair), that is a dishonour to that man, and that on the contrary, for the woman it is a honor to her to let her hair grow long, because that way she forms a natural veil, the message is very clear, that is because Christ, whom Paul imitated, did not use long hair either, but short, because Christ was a man, and as a man he could also bleed, as Christ bled on the cross and as a man he could also die, as Christ died on the cross.

777

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s