Nie wątpcie, bo Jezus miał krótkie włosy!

Nie wątpcie, bo Jezus miał krótkie włosy!
Ten blog dotyczy prawdziwego chrześcijaństwa, które nie jest reprezentowane w N.T. Biblii, ponieważ wiele ewangelii biblijnych reprezentuje ewangelię antychrześcijańską, czyli mądrość Greków, których kultura, kultura grecka, podziwiali Rzymianie, właśnie Rzymianie byli prześladowcami prawdziwych chrześcijan i w przeciwieństwie do prawdziwego chrześcijanina Ewangelii, weźmy pod uwagę cesarza Nerona i nie tylko Nerona, ale także część ludu rzymskiego, który szukał rozlania krwi prawdziwych chrześcijan, nie wszystkim podobała się Ewangelia przeciw bałwochwalstwu, ale tylko mniejszość. I aby zadowolić ogromną większość, nie tylko mordowano prawdziwych chrześcijan, prawdy zabroniono ewangelizacji, fałszywa ewangelia została stworzona na soborach, katolicyzm wypaczył przykazania (Wj 20) i narzucił własną wersję prawdziwej ewangelii, nieszczęśliwie dla prześladowców wiele przypowieści przetrwało umiar, prawdziwa ewangelia została również opowiedziana w przypowieściach, aby przetrwać umiar i obalić kłamstwa, takie jak Mateusz 5: 44-45.
Trzy fragmenty Biblii, które są filarami mojej afirmacji, że Jezusa nie można zobaczyć, jak pokazano na obrazach, posągach i filmach, w których jest reprezentowany przez mężczyznę o długich włosach, których włosy opadają na ramiona, włosy, które wygląda kobieco, jak włosy kobiety:

Powtórzonego Prawa 22: 5 „Żeństwom mężczyzny nie spoczywa na kobiecie, ani mężczyzna nie zakłada szaty kobiety, gdyż obrzydliwością dla Jehowy, Boga twego, jest każdy, kto to czyni.
Izajasza 42: 1 Oto mój sługa, obejmuję go, mój wybrany – dusza moja przyjęła, złożyłem na niego Ducha Mojego, sąd nad narodami, które wyprowadza.
1 Koryntian 11: 1-16
1 Koryntian 11: 1 Moi wyznawcy, stańcie się, tak jak ja i Chrystus.
2 I chwalę was, bracia, że ​​we wszystkich rzeczach pamiętasz mnie, i zgodnie z tym, co ci wyrzekłem, wyzwolenia, których dotrzymujesz,
3 i życzę wam, abyście wiedzieli, że dla każdego mężczyzny głową jest Chrystus, a głową kobiety jest mąż, a głową Chrystusa jest Bóg.
4 Każdy człowiek modlący się lub prorokujący, z nakrytą głową, hańbi swoją głowę,
5 i każda kobieta modląca się lub prorokująca z odsłoniętą głową, hańbi swoją głowę, bo to jest jedno i to samo z ogoloną głową,
6 albowiem jeźli kobieta nie jest przykryta – niechże będzie strzyżona, a jeźliby wstydem była kobieta golona lub ogolona – niech ona będzie przykryta;
7 Albowiem mężczyzna nie powinien zakrywać głowy, będąc obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny,
8 bo mężczyzna nie jest z kobiety, ale kobieta jest z mężczyzny,
9 Albowiem mężczyzna nie został stworzony z powodu kobiety, ale kobieta z powodu mężczyzny;
10 dlatego kobieta powinna mieć na głowie [znak] władzy z powodu posłańców;
11 ale ani mężczyzna nie jest kobietą, ani kobieta bez mężczyzny w Panu,
12 Albowiem jako kobieta niewiasta jest, tak i mężczyzna jest przez niewiastę, i wszystkie rzeczy są od Boga.
13 Osądźcie sami siebie; czy wydaje się, że kobieta odkryta modli się do Boga?
14 Czyż sama natura nie uczy was, że jeśli człowiek rzeczywiście ma długie włosy, to jest to dla niego hańbą?
15 i niewiastę, jeśli ma długie włosy, to jej jest chwała, bo włosy zamiast okrycia zostały jej dane;
16 i jeśli ktokolwiek uważa, że ​​jest sporny, nie mamy takiego zwyczaju, ani zgromadzeń Bożych.
Teraz przeanalizujmy, relację trzech fragmentów wskazanych powyżej:

Księga Powtórzonego Prawa 22: 5 zawiera przesłanie, które wskazuje na niewątpliwy adres: pojawienie się mężczyzny i pojawienie się kobiety, ten fragment mówi nam, że mężczyzna musi wyglądać jak mężczyzna
i że kobieta musi wyglądać jak kobieta, ponieważ sposób ubierania się jest częścią osobistego wyglądu.

Ten fragment uczy również z całkowitą jasnością, że Bóg nie lubi ludzi, którzy ubierają się jak ludzie płci przeciwnej, to znaczy, których wygląd jest podobny do płci przeciwnej, teraz jest niezaprzeczalne, że fryzura jest częścią wyglądu osobistego.

Gdyby mężczyzna użył długich włosów na ramionach, jak to robią kobiety, jak wynika z 1 Listu do Koryntian 11: 14-15, Bóg nie byłby zadowolony z tego mężczyzny, a tak nie było w przypadku Jezusa Chrystusa, ponieważ Bóg był zadowolony o Jezusie Chrystusie, jak jest dobrze napisane w Izajasza 42: 1.

Jakby to nie był wystarczający dowód; w 1 Liście do Koryntian 11: 1 Paweł mówi, że naśladuje Chrystusa, jeśli ten, kto naśladuje Chrystusa, mówi, że dla mężczyzny zapuszczenie włosów (zgodnie z kontekstem, w taki sposób, że tworzy zasłonę z jego włosów), że jest hańbą dla tego mężczyzny, a wręcz przeciwnie, dla kobiety to dla niej zaszczyt pozwolić jej długie włosy rosną, ponieważ w ten sposób tworzy naturalną zasłonę, przesłanie jest bardzo jasne, to znaczy dlatego, że Chrystus, którego Paweł naśladował, nie używał też długich włosów, ale krótkich, ponieważ Chrystus był człowiekiem i jako człowiek mógł również krwawić, tak jak Chrystus krwawił na krzyżu, a jako człowiek mógł umrzeć, tak jak Chrystus umarł na krzyżu.

The above lines have been translated with google translate, it may contain errors, if you find some translation errors and if you want to help me, this is my e-mail: frgalindojc@gmail.com //

My source post in English is lines below (and even with more arguments in here in this link with my post version in Spanish which is my native language: https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/04/el-cristianismo-jesus-utilizo-el.html

Do not doubt it, because Jesus had short hair!

This blog is about true Christianity, which is not represented in the N.T. of Bible, because much of the gospels of the Bible represents the anti-Christian gospel, that is the wisdom of the Greeks, whose culture, Greek culture, the Romans admired, precisely the Romans were persecutors of true Christians and contrary to the true christian gospel , let us take into account the Emperor Nero and not only Nero but part of the Roman people who were looking for the blood of the true Christians to be spilled, not everybody liked the Gospel against idolatry, but only a minority did. And to please the great majority, not only the true Christians were martyred, the truth was forbidden to be evangelized, the false gospel was created in the councils, Catholicism distorted the commandments (Exodus 20) and imposed its own version of the true gospel, unfortunatly for the persecutors many parables survived the moderation, the true gospel was also told in parables in order to survive moderation and to refute the lies such as Matthew 5:44-45.

The three passages of the Bible that are the pillars of my affirmation that Jesus could not be seen as he is shown in paintings, statues and films in which he is represented by a man with long hair, whose hair falls on his shoulders, hair which looks feminin, as the hair of a woman:

Deuteronomy 22:5 `The habiliments of a man are not on a woman, nor doth a man put on the garment of a woman, for the abomination of Jehovah thy God [is] any one doing these.

Isaiah 42:1 Lo, My servant, I take hold on him, My chosen one — My soul hath accepted, I have put My Spirit upon him, Judgment to nations he bringeth forth.

1 Corinthians 11:1-16

1 Corinthians 11:1Followers of me become ye, as I also [am] of Christ.

2 And I praise you, brethren, that in all things ye remember me, and according as I did deliver to you, the deliverances ye keep,

3 and I wish you to know that of every man the head is the Christ, and the head of a woman is the husband, and the head of Christ is God.

4 Every man praying or prophesying, having the head covered, doth dishonour his head,

5 and every woman praying or prophesying with the head uncovered, doth dishonour her own head, for it is one and the same thing with her being shaven,

6 for if a woman is not covered — then let her be shorn, and if [it is] a shame for a woman to be shorn or shaven — let her be covered;

7 for a man, indeed, ought not to cover the head, being the image and glory of God, and a woman is the glory of a man,

8 for a man is not of a woman, but a woman [is] of a man,

9 for a man also was not created because of the woman, but a woman because of the man;

10 because of this the woman ought to have [a token of] authority upon the head, because of the messengers;

11 but neither [is] a man apart from a woman, nor a woman apart from a man, in the Lord,

12 for as the woman [is] of the man, so also the man [is] through the woman, and the all things [are] of God.

13 In your own selves judge ye; is it seemly for a woman uncovered to pray to God?

14 doth not even nature itself teach you, that if a man indeed have long hair, a dishonour it is to him?

15 and a woman, if she have long hair, a glory it is to her, because the hair instead of a covering hath been given to her;

16 and if any one doth think to be contentious, we have no such custom, neither the assemblies of God.

Now let’s do the analysis, the relation of the three passages indicated above:

Deuteronomy 22:5 has a message that points to an unmistakable address: The appearance of a man and the appearance of a woman, this passage tells us that man must look like a man

and that the woman must look like a woman, because the way you dress is part of the personal appearance.

This passage also teaches with total clarity that God does not like people who dress like people of the opposite sex, that is, whose appearance is like that of the opposite sex, now it is undeniable that the haircut is part of personal appearance.

If a man had used long hair to the shoulders as women do, as it is clear from 1 Corinthians 11:14-15, God would not be pleased of this man, and that was not the case of Jesus Christ, because God was pleased on Jesus Christ, as it is well written in Isaiah 42:1.

As if this was not enough evidence; in 1 Corinthians 11:1 Paul says that he imitates Christ, if the one who imitates Christ says that for a man to grow his hair, (according to the context, in such a way that it forms a veil with his hair), that is a dishonour to that man, and that on the contrary, for the woman it is a honor to her to let her hair grow long, because that way she forms a natural veil, the message is very clear, that is because Christ, whom Paul imitated, did not use long hair either, but short, because Christ was a man, and as a man he could also bleed, as Christ bled on the cross and as a man he could also die, as Christ died on the cross.

777

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s