Troll publikuje zdjęcie, które wyśmiewa rosyjskiego prezydenta Władimira Putina

Przysłów 22: 1 Należy raczej wybierać dobre imię niż wielkie bogactwa i życzliwość zamiast srebra i złota.
Troll publikuje zdjęcie, które wyśmiewa rosyjskiego prezydenta Władimira Putina ( !?it was google translate, not me!)
Czytałem wiadomości i komentarze na stronie internetowej RT w języku hiszpańskim, aw sekcji komentarzy widziałem zdjęcie profilowe trolla, a na tym zdjęciu ta osoba wyśmiewała prezydenta Rosji Władimira Putina i nie mogłam się powstrzymać od porównania Faktem jest to, co wydarzyło się między Jezusem (Chrystusem), apostołami Jezusa, prawdziwymi chrześcijanami, świętymi i wszystkimi jego wrogami, myślałem o aspekcie fizycznym, który przeciwnicy prawdziwego chrześcijaństwa ujawnili o Jezusie i jego świętych aniołach: posłańcy, co oznacza, że ​​jego prawdziwe i oryginalne przesłanie nie zostało uszanowane, co demonstruję z powodu sprzeczności, które znalazłem w podrobionej ewangelii zawartej w Biblii.
Wielu już wie, kim jest prezydent Rosji i jak wygląda jego wygląd,
ale wrogowie go zniesławiają, zobaczcie, co mam na myśli na tym ekranie:


Jehowa jest ojcem Jezusa i ma wrogów, Jehowa ma krytyków, Jezus także ich, a ja też ich, ale łączy nas to, że nasza trójka jest po tej samej stronie. Czy ktoś jeszcze dołącza do nas w tej wojnie przeciwko oszczercom?

Legenda obrazu dydaktycznego:
(A) To jest Prawo Jehowy, to prawo ma wyznawców, a także przeciwników:
Powtórzonego Prawa 22: 5 Kobieta nie będzie nosić męskiego garnituru, a mężczyzna nie będzie nosić kobiecego ubrania; bo to jest obrzydliwość dla Jehowy, waszego Boga, którykolwiek to czyni.
(B)
Za pomocą oszczerstw wrogowie Jehowy, czyli wrogowie Boga, oczerniają przeciwko czci chwalebnych aniołów Boga, Jezusa.
Jest to sprzeczne z honorem chwalebnych posłańców Boga.
(DO)
Przez prawdę, jeden z przyjaciół Jehowy, to znaczy przyjaciel Boży, oczyszczam zaszczyt chwalebnych aniołów Bożych, Jezusa i mojego, ponieważ padłem ofiarą oszczerstw przez bałwochwalców.
https://bestiadn.com/2019/05/14/dip-tic-dip-esto-me-pasa-porque-soy-fiel/
https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/08/que-es-la-idolatria-por-que-la.html
Odsłaniam twarz na korzyść moich przyjaciół!
Moi przyjaciele to Jezus Chrystus, a święci aniołowie, a także Jehowa, są z nami jako najlepsi przyjaciele, dlatego ci, którzy nas nienawidzą, nie będą mieli szczęścia, ale my będziemy.
https://bestiadn.com/2019/04/21/christ-wore-short-hair/
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(RE)
Aspekt, z jakim wróg Jezusa reprezentuje Jezusa, oszczerstwo i zniesławienie.
Reprezentuje to, co oni również zrobili ze swoją ewangelią, sfałszowali ją w dużej części, aby uczynić ją sprzeczną z prawem Jehowy.
https://bestiadn.com/2019/05/24/greek-wisdom-in-the-bible/
(MI)
Aspekt, z jakim wrogowie świętych aniołów reprezentują świętych aniołów, oczerniając i zniesławiając. Reprezentuje to, co oni również zrobili z głoszoną przez siebie ewangelią, sfałszowali ją, aby była sprzeczna z prawem Jehowy.
(SOL)
Wrogowie Boga przekręcili pisma święte z powodu własnego upadku.
Przyjaciele Boga wyprostowali pisma, które przekręcili wrogowie Boga.
Przyjaciele Boga zrobili to dla własnego zbawienia (Habakuk 2: 4)
https://bestiadn.com/2019/06/05/el-verdadero-despertar-de-conciencia-el-signiado-la-interpretacion/
(FA)
Aspekt, z jakim przyjaciel świętych aniołów reprezentuje świętych aniołów, ponieważ ich szanuje, ponieważ ten przyjaciel, który pisze te linie, jest również jednym z nich (Jan 17:17).
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(1)
Zniekształcony aspekt Władimira Putina stworzony przez przeciwnika prezydenta Rosji.
(2)
Prawdziwy wygląd prezydenta Rosji Władimira Putina. Oczywiście fałszywi chrześcijanie nienawidzą Jehowy, podobnie jak wielu youtuberów, którzy udają, że łączą Jehowę, sprawiedliwego Boga i ojca Jezusa, Jezusa,
Czy istnieje między nimi jakikolwiek stopień współudziału? Jestem bardzo pewien, że tak, są obrzydliwymi ludźmi, obrzydliwi ludzie uważają prostych ludzi za swoich wrogów, a zwykli ludzie uważają obrzydliwych ludzi za swoich wrogów. Przysłów 29:27 Obrzydliwością jest sprawiedliwy niegodziwy;
A niegodziwcy są obrzydliwością prawych dróg, dlatego umieścili Szatana (wroga), podobnie jak męskiego mężczyznę, ale ja bronię sprawy sprawiedliwych, dlatego postawiłem swój wizerunek i twarz na korzyść sprawiedliwi! Kiedy dwóch posłańców Jehowy przybyło, by uratować Lota (Rdz 19), Lot był szczęśliwy, ale mieszkańcy Sodomy nie byli szczęśliwi, ponieważ byli niegodziwi (Rdz 13,13), a sytuacja podobna do sytuacji miała miejsce, gdy Jezus Chrystus przyszedł i z tego powodu Jezus i jego prawdziwi przyjaciele zostali zamordowani przez ohydnych ludzi, takich jak Neron (Daniel 9: 26-27).
https://bestiadn.com/2019/08/01/el-camino-hacia-las-moradas-eternas/

// Powyższe wiersze zostały przetłumaczone przy pomocy google translate, może zawierać błędy, jeśli znajdziesz jakieś błędy w tłumaczeniu i jeśli chcesz mi pomóc, to mój e-mail: frgalindojc@gmail.com

/
The above lines have been translated with google translate, it may contain errors, if you find some translation errors and if you want to help me, this is my e-mail: frgalindojc@gmail.com //
Proverbs 22:1 A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.
A troll publishes a photo that ridicules Russian President Vladimir Putin
I was reading news and comments on RT’s website in Spanish, and in the comments section I saw a profile picture of a troll, and with that photo, that person ridiculed the president of Russia, Vladimir Putin, and I couldn’t help comparing this fact, with what happened between Jesus (the Christ), the apostles of Jesus, the true Christians, the saints, and all his enemies, I thought of the physical aspect that opponents of true Christianity have disclosed about Jesus and his holy angels : God’s messengers, which means that his true and original message has not been respected, which I have been demonstrating because of the contradictions that I have found in the counterfeit gospel contained in the Bible.
Many already know who the president of Russia is and how his physical appearance is,
but his enemies defame him, see what I mean in this print screen:
Jehovah is the father of Jesus and has enemies, Jehovah has detractors, Jesus also has them and I have them too, but we have in common that the three of us are on the same side. Does anyone else join us in this war against slanderers ?:
Legend of the didactic image:
(A) This is the Law of Jehovah, this law has adherents and also has opponents:
Deuteronomy 22:5 A woman shall not wear a man’s suit, nor shall a man wear a woman’s clothing; because it is an abomination to Jehovah your God whoever this does.
(B)
With slander, Jehovah’s enemies, that is, God’s enemies, slander against the honor of the glorious angels of God, of Jesus.
That is against the honor of the glorious messengers of God.
(C)
Through the truth, one of Jehovah’s friends, that is to say a friend of God, I clean the honor of the glorious angels of God, of Jesus and mine, because I have also been a victim of slander by the idolaters.
https://bestiadn.com/2019/05/14/dip-tic-dip-esto-me-pasa-porque-soy-fiel/
https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/08/que-es-la-idolatria-por-que-la.html
I expose my face in favor of my friends!
My friends are Jesus the Christ, and the holy angels and also Jehovah is with us as our best friend, therefore those who hate us will not prosper, but we will.
https://bestiadn.com/2019/04/21/christ-wore-short-hair/
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(D)
The aspect with which an enemy of Jesus represents Jesus, with slander and defamation.
This represents what they have also done with their gospel, they falsified it in large part to make it contrary to Jehovah’s law.
https://bestiadn.com/2019/05/24/greek-wisdom-in-the-bible/
(E)
The aspect with which the enemies of the holy angels represent the holy angels, with slander and defamation. This represents what they have also done with the gospel that they preached, they falsified it to make it contrary to Jehovah’s law.
(G)
God’s enemies have twisted the scriptures for their own downfall.
The friends of God have straightened out the writings that the enemies of God had twisted.
God’s friends did that for their own salvation (Habakkuk 2:4)
https://bestiadn.com/2019/06/05/el-verdadero-despertar-de-conciencia-el-significado-la-interpretacion/
(F)
The aspect with which a friend of the holy angels represents the holy angels because he respects them, for this friend, who writes these lines, is also one of them (John 17:17).
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(1)
The distorted aspect of Vladimir Putin created by an opponent of the Russian president.
(2)
The real appearance of the president of Russia, Vladimir Putin.Obviously false Christians hate Jehovah just like many youtubers who pretend to unlink Jehovah, the just God and father of Jesus, of Jesus,
Is there any degree of complicity between them? I am very sure that yes, they are abominable, abominable men consider straight men as their enemies and straight men consider abominable men as their enemies.Proverbs 29:27 Abomination is to the righteous the wicked man;
And the wicked is an abomination of righteous ways.For that reason in their paintings they have placed Satan (their enemy), like the manly man, but I defend the cause of the righteous, so I put my image and my face in favor of the righteous!When the two messengers of Jehovah came to rescue Lot (Genesis 19), Lot was happy, but the inhabitants of Sodom were not happy because they were wicked (Genesis 13:13), and a similitar situation happened when Jesus Christ came, and for this reason Jesus and his true friends were murdered by abominable men like Nero (Daniel 9:26-27).
https://bestiadn.com/2019/08/01/el-camino-hacia-las-moradas-eternas/

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s