Ett troll publicerar ett foto som förlöjligar den ryska presidenten Vladimir Putin

Ordspråksboken 22: 1 Ett bra namn är snarare att väljas än stora rikedomar, och kärleksfull förmåga snarare än silver och guld.
Ett troll publicerar ett foto som förlöjligar den ryska presidenten Vladimir Putin
Jag läste nyheter och kommentarer på RT: s webbplats på spanska, och i kommentaravsnittet såg jag en profilbild av ett troll, och med det fotot, latterliggjorde den personen Rysslands president Vladimir Putin och jag kunde inte låta bli att jämföra detta med det som hände mellan Jesus (Kristus), apostlarna till Jesus, de sanna kristna, de heliga och alla hans fiender, tänkte jag på den fysiska aspekten som motståndare till sann kristendom har avslöjat om Jesus och hans heliga änglar: Gud budbärare, vilket betyder att hans sanna och ursprungliga budskap inte har respekterats, vilket jag har visat på grund av de motsägelser som jag har hittat i det förfalskade evangeliet som finns i Bibeln.
Många vet redan vem Rysslands president är och hur hans fysiska utseende är,
men hans fiender förtalar honom, se vad jag menar på den här tryckta skärmen:


Jehova är Jesu far och har fiender, Jehova har kränkare, Jesus har också dem och jag har dem också, men vi har gemensamt att vi tre är på samma sida. Går någon annan med oss ​​i detta krig mot förtalare? :

Legend of the didactic image:
(A) Detta är Jehovas lag, denna lag har anhängare och har också motståndare:
5 Mosebok 22: 5 En kvinna ska inte bära en mandräkt, och en man ska inte heller bära en kvinnas kläder; för det är en styggelse för Jehova din Gud vem som helst detta gör.
(B)
Med förtal är Jehovas fiender, det vill säga Guds fiender, förtal mot ära för Guds härliga änglar, från Jesus.
Det är mot hedern av Guds härliga budbärare.
(C)
Genom sanningen, en av Jehovas vänner, det vill säga Guds vän, gör jag hederna till de härliga änglarna av Gud, av Jesus och min, eftersom jag också har blivit offer för förtal av avgudadyrkarna.
https://bestiadn.com/2019/05/14/dip-tic-dip-esto-me-pasa-porque-soy-fiel/
https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/08/que-es-la-idolatria-por-que-la.html
Jag blottar mitt ansikte till förmån för mina vänner!
Mina vänner är Jesus Kristus, och de heliga änglarna och även Jehova är med oss ​​som vår bästa vän, därför kommer de som hatar oss inte att blomstra, men vi kommer att göra det.
https://bestiadn.com/2019/04/21/christ-wore-short-hair/
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(D)
Den aspekt som en fiende av Jesus representerar Jesus med förtal och förtal.
Detta representerar vad de också har gjort med sitt evangelium, de förfalskade det till stor del för att göra det i strid med Jehovas lag.
https://bestiadn.com/2019/05/24/greek-wisdom-in-the-bible/
(E)
Den aspekt som de heliga änglarnas fiender representerar de heliga änglarna med förtal och förtal. Detta representerar vad de också har gjort med evangeliet som de predikade, de förfalskade det för att göra det i strid med Jehovas lag.
(G)
Guds fiender har vred skrifterna för sin egen undergång.
Guds vänner har rätat ut de skrifter som Guds fiender hade vridit.
Guds vänner gjorde det för sin egen frälsning (Habakkuk 2: 4)
https://bestiadn.com/2019/06/05/el-verdadero-despertar-de-conciencia-el-significado-la-interpretacion/
(F)
Den aspekt som en vän till de heliga änglarna representerar de heliga änglarna för att han respekterar dem, för denna vän, som skriver dessa linjer, är också en av dem (Johannes 17:17).
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(1)
Den förvrängda aspekten av Vladimir Putin skapad av en motståndare av den ryska presidenten.
(2)
Det verkliga utseendet på Rysslands president, Vladimir Putin. Naturligtvis hatar falska kristna Jehova precis som många youtubers som låtsas koppla bort Jehova, Jesu rättfärdiga Gud och far, till Jesus,
Finns det någon grad av medverkan mellan dem? Jag är mycket säker på att ja, de är avskyvärda, avskyvärda män betraktar raka män som deras fiender och raka män betraktar avskyvärda män som deras fiender. Ordspråksboken 29:27 Avskyvärdighet är för den rättfärdiga, den onda mannen;
Och de ogudaktiga är en styggelse av rättfärdiga vägar. Av den anledningen har de i sina målningar placerat Satan (deras fiende), som den manliga mannen, men jag försvarar rättfärdens sak, så jag satte min bild och mitt ansikte till förmån för de rättfärdiga! När Jehovas två budbärare kom för att rädda Lot (1 Mos 19), var Lot lycklig, men invånarna i Sodom var inte lyckliga eftersom de var onda (1 Mos 13: 13), och en similitär situation hände när Jesus Kristus kom och av denna anledning mördades Jesus och hans sanna vänner av avskyvärda män som Nero (Daniel 9: 26-27).
https://bestiadn.com/2019/08/01/el-camino-hacia-las-moradas-eternas/

https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/04/el-cristianismo-jesus-utilizo-el.html

// Powyższe wiersze zostały przetłumaczone przy pomocy google translate, może zawierać błędy, jeśli znajdziesz jakieś błędy w tłumaczeniu i jeśli chcesz mi pomóc, to mój e-mail: frgalindojc@gmail.com

/
The above lines have been translated with google translate, it may contain errors, if you find some translation errors and if you want to help me, this is my e-mail: frgalindojc@gmail.com //
Proverbs 22:1 A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.
A troll publishes a photo that ridicules Russian President Vladimir Putin
I was reading news and comments on RT’s website in Spanish, and in the comments section I saw a profile picture of a troll, and with that photo, that person ridiculed the president of Russia, Vladimir Putin, and I couldn’t help comparing this fact, with what happened between Jesus (the Christ), the apostles of Jesus, the true Christians, the saints, and all his enemies, I thought of the physical aspect that opponents of true Christianity have disclosed about Jesus and his holy angels : God’s messengers, which means that his true and original message has not been respected, which I have been demonstrating because of the contradictions that I have found in the counterfeit gospel contained in the Bible.
Many already know who the president of Russia is and how his physical appearance is,
but his enemies defame him, see what I mean in this print screen:
Jehovah is the father of Jesus and has enemies, Jehovah has detractors, Jesus also has them and I have them too, but we have in common that the three of us are on the same side. Does anyone else join us in this war against slanderers ?:
Legend of the didactic image:
(A) This is the Law of Jehovah, this law has adherents and also has opponents:
Deuteronomy 22:5 A woman shall not wear a man’s suit, nor shall a man wear a woman’s clothing; because it is an abomination to Jehovah your God whoever this does.
(B)
With slander, Jehovah’s enemies, that is, God’s enemies, slander against the honor of the glorious angels of God, of Jesus.
That is against the honor of the glorious messengers of God.
(C)
Through the truth, one of Jehovah’s friends, that is to say a friend of God, I clean the honor of the glorious angels of God, of Jesus and mine, because I have also been a victim of slander by the idolaters.
https://bestiadn.com/2019/05/14/dip-tic-dip-esto-me-pasa-porque-soy-fiel/
https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/08/que-es-la-idolatria-por-que-la.html
I expose my face in favor of my friends!
My friends are Jesus the Christ, and the holy angels and also Jehovah is with us as our best friend, therefore those who hate us will not prosper, but we will.
https://bestiadn.com/2019/04/21/christ-wore-short-hair/
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(D)
The aspect with which an enemy of Jesus represents Jesus, with slander and defamation.
This represents what they have also done with their gospel, they falsified it in large part to make it contrary to Jehovah’s law.
https://bestiadn.com/2019/05/24/greek-wisdom-in-the-bible/
(E)
The aspect with which the enemies of the holy angels represent the holy angels, with slander and defamation. This represents what they have also done with the gospel that they preached, they falsified it to make it contrary to Jehovah’s law.
(G)
God’s enemies have twisted the scriptures for their own downfall.
The friends of God have straightened out the writings that the enemies of God had twisted.
God’s friends did that for their own salvation (Habakkuk 2:4)
https://bestiadn.com/2019/06/05/el-verdadero-despertar-de-conciencia-el-significado-la-interpretacion/
(F)
The aspect with which a friend of the holy angels represents the holy angels because he respects them, for this friend, who writes these lines, is also one of them (John 17:17).
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(1)
The distorted aspect of Vladimir Putin created by an opponent of the Russian president.
(2)
The real appearance of the president of Russia, Vladimir Putin.Obviously false Christians hate Jehovah just like many youtubers who pretend to unlink Jehovah, the just God and father of Jesus, of Jesus,
Is there any degree of complicity between them? I am very sure that yes, they are abominable, abominable men consider straight men as their enemies and straight men consider abominable men as their enemies.Proverbs 29:27 Abomination is to the righteous the wicked man;
And the wicked is an abomination of righteous ways.For that reason in their paintings they have placed Satan (their enemy), like the manly man, but I defend the cause of the righteous, so I put my image and my face in favor of the righteous!When the two messengers of Jehovah came to rescue Lot (Genesis 19), Lot was happy, but the inhabitants of Sodom were not happy because they were wicked (Genesis 13:13), and a similitar situation happened when Jesus Christ came, and for this reason Jesus and his true friends were murdered by abominable men like Nero (Daniel 9:26-27).
https://bestiadn.com/2019/08/01/el-camino-hacia-las-moradas-eternas/
=

LAPALABRADEJEHOVADESTRUYEASEIYAELFALSOSANTO

 

https://bestiadn.com/2019/08/20/el-final-de-los-sacrificios-humanos-a-los-dioses-rebeldes-los-titanes-seran-liberados-es-el-fin-de-zeus-y-sus-dioses-del-olimpo/

theenemiesofthechristinsultthechristandhisfriendsastheenemiesofputininsultputin

 

(An example of defamation against the messengers of the Most High: A troll publishes a picture which ridicules Russian President Vladimir Putinhttps://bestiadn.com/2019/08/11/a-troll-publishes-a-photo-that-ridicules-russian-president-vladimir-putin/)

Revelation 18:1 And after these things I saw another angel come down from heaven, having great power; and the earth was lightened with his glory.
Revelation 20:10 And Satan that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are (Satan’s seed (Genesis 3:15-17, Proverbs 29:27)), and they shall be tormented day and night for ever and ever.

Compártelo / Share it:

No soy un genio del ajedrez, ni de la física, ni de las matemáticas,
si llegué a redescubrir el cristianismo auténtico, no es porque yo sea el hombre mas inteligente de entre los hombres, sino
porque yo se lo rogué a Jehová Dios, mi creador; Y algo parecido a esto dijo el profeta Daniel:
Daniel 2:30 “Y a mí me ha sido revelado entender este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes”
https://www.chess.com/member/bestiadn-dot-com
A brief explanation of the purpose of my blog BESTIADN.COM

Quitándole la máscara al Diablo


Venciendo al Diablo

https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/09/jehovah-is-avenger-and-sadic-against.html

[1] No todo es como te lo cuentan, aunque suene contradictorio, intenta no perder la cordura con esta coherente explicación
https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/09/no-todo-es-como-te-lo-contaron-trata-de.html


[2] Me maravillo en Perú y no es por Machu Picchu
https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/09/me-sorprendes-peru-me-maravilla-como-se.html

[3] La profecía en lenguaje figurado de la reversión del pecado original de Adán y Eva
https://textos-y-relaciones.blogspot.com/2019/08/evangelio-de-felipe-71-mientras-eva.html

[4] Los verdaderos hermanos se ayudan entre sí
https://textos-y-relaciones.blogspot.com/2019/08/juan-1614-el-me-glorificara-porque.html

[4.1] Defendiendo la buena fama de Jesucristo: https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/cristo-uso-cabello-corto/info

[4-2] El ABC del Verdadero Cristianismo ha sido re-descubierto y yo lo anuncio (Salmos 118:17-23) : https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/


[5] El orgullo y despecho de una mujer causó su acto calumnioso contra mi, ¿que culpa tengo yo de haberle gustado a ella y ser fiel y celoso?.
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/esto-me-pasa-porque-soy-fiel.html

[6]
Satanás es una criatura con vida, porque Satanás vive en cualquier calumniador, y tiene miedo y sus miedos se cumplen.
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/el-vidente-vera-la-luz-pero-el-ciego-no.html

[7]
No todos los caminos conducen a Roma, solo las falsas religiones lo hacen
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/ellos-dijeron-todos-los-caminos.html

[8] La verdadera escalera del poder
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/por-encima-del-mundo-estan-los-angeles.html

[9] Hijo de Satanás (calumniador), Satanás no te podrá defender, porque Satanás no tiene argumentos de defensa coherentes,
además Satanás es tan culpable como tu, y porque Satanás es una bestia como abogado defensor.
https://el-enemigo-del-anticristo.blogspot.com/2019/05/el-anti-anticristo.html

[10] La profecía lo confirma: El ejército ganador se reparte el botín arrebatado al perdedor.
https://cristo-uso-corto.blogspot.com/2019/08/miguel-olvidate-de-eliza-satanas-tu.html

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s