Một troll công bố một bức ảnh chế giễu Tổng thống Nga Vladimir Putin

Châm ngôn 22: 1 Một cái tên tốt hơn là được chọn hơn là sự giàu có tuyệt vời, và sự ưu ái yêu thương hơn là bạc và vàng.
Một troll công bố một bức ảnh chế giễu Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tôi đang đọc tin tức và bình luận trên trang web của RT bằng tiếng Tây Ban Nha, và trong phần bình luận tôi thấy một bức ảnh hồ sơ về một kẻ troll, và với bức ảnh đó, người đó đã chế giễu tổng thống Nga, Vladimir Putin, và tôi không thể giúp so sánh điều này Thực tế, với những gì đã xảy ra giữa Chúa Giêsu (Chúa Kitô), các tông đồ của Chúa Giêsu, các Kitô hữu thực sự, các thánh và tất cả kẻ thù của anh ta, tôi nghĩ về khía cạnh vật lý mà những người chống đối Kitô giáo thực sự đã tiết lộ về Chúa Giêsu và các thiên thần thánh của mình: Thiên Chúa các sứ giả, có nghĩa là thông điệp thực sự và nguyên bản của anh ta đã không được tôn trọng, điều mà tôi đã chứng minh vì những mâu thuẫn mà tôi đã tìm thấy trong Phúc âm giả có trong Kinh thánh.
Nhiều người đã biết tổng thống Nga là ai và ngoại hình của anh ta như thế nào,
nhưng kẻ thù của anh ta nói xấu anh ta, xem ý tôi là gì trong màn hình in này:


Đức Giê-hô-va là cha của Chúa Giê-su và có kẻ thù, Đức Giê-hô-va có kẻ gièm pha, Chúa Giê-su cũng có họ và tôi cũng có họ, nhưng chúng ta có điểm chung là ba chúng ta ở cùng một phía. Có ai khác tham gia cùng chúng tôi trong cuộc chiến chống lại những kẻ vu khống này không?

Truyền thuyết về hình ảnh mô phạm:
(A) Đây là Luật của Đức Giê-hô-va, luật này có những người tuân thủ và cũng có những người phản đối:
Phục truyền luật lệ ký 22: 5 Một người phụ nữ không được mặc một bộ đồ nam, và một người đàn ông không mặc quần áo phụ nữ; bởi vì đó là một điều kinh tởm đối với Đức Giê-hô-va, Thiên Chúa của bạn, bất cứ ai làm điều này.
(B)
Với kẻ vu khống, kẻ thù của Đức Giê-hô-va, tức là kẻ thù của Chúa, kẻ vu khống chống lại danh dự của các thiên thần vinh quang của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu.
Đó là chống lại danh dự của các sứ giả vinh quang của Thiên Chúa.
(C)
Thông qua sự thật, một trong những người bạn của Đức Giê-hô-va, tức là một người bạn của Chúa, tôi làm sạch danh dự của các thiên thần vinh quang của Chúa, của Chúa Giê-su và của tôi, bởi vì tôi cũng là nạn nhân bị vu khống bởi những kẻ thờ hình tượng.
https://bestiadn.com/2019/05/14/dip-tic-dip-esto-me-pasa-porque-soy-fiel/
https://gabriel-loyal-mesbah.blogspot.com/2019/08/que-es-la-idolatria-por-que-la.html
Tôi phơi bày khuôn mặt của tôi ủng hộ bạn bè của tôi!
Bạn bè của tôi là Chúa Giêsu Kitô, và các thiên thần thánh và cũng là Đức Giê-hô-va ở với chúng tôi như người bạn tốt nhất của chúng tôi, vì vậy những người ghét chúng tôi sẽ không thịnh vượng, nhưng chúng tôi sẽ.
https://bestiadn.com/2019/04/21/christ-wore-short-hair/
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(D)
Khía cạnh mà kẻ thù của Chúa Giêsu đại diện cho Chúa Giêsu, với sự vu khống và phỉ báng.
Điều này thể hiện những gì họ cũng đã làm với phúc âm của họ, họ đã làm sai lệch phần lớn để làm cho nó trái với luật của Đức Giê-hô-va.
https://bestiadn.com/2019/05/24/galet-wisdom-in-the-bible/
(E)
Khía cạnh mà kẻ thù của các thiên thần thánh đại diện cho các thiên thần thánh, với sự vu khống và phỉ báng. Điều này thể hiện những gì họ cũng đã làm với phúc âm mà họ đã rao giảng, họ đã làm sai lệch nó để làm cho nó trái với luật pháp của Đức Giê-hô-va.
(G)
Kẻ thù của Chúa, đã vặn vẹo thánh thư cho sự sụp đổ của chính họ.
Những người bạn của Chúa đã nói thẳng ra những bài viết mà kẻ thù của Chúa đã vặn vẹo.
Các bạn God God đã làm điều đó vì sự cứu rỗi của chính họ (Habakkuk 2: 4)
https://bestiadn.com/2019/06/05/el-verdadero-despertar-de-conciencia-el-significado-la-interpretacur/
(F)
Khía cạnh mà một người bạn của các thiên thần thánh đại diện cho các thiên thần thánh thiện vì anh ta tôn trọng họ, vì người bạn này, người viết những dòng này, cũng là một trong số họ (Giăng 17:17).
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(1)
Khía cạnh méo mó của Vladimir Putin được tạo ra bởi một đối thủ của tổng thống Nga.
(2)
Sự xuất hiện thực sự của tổng thống Nga, Vladimir Putin. Rõ ràng các Kitô hữu sai lầm ghét Jehovah giống như nhiều youtuber giả vờ hủy liên kết với Đức Giê-hô-va, Thiên Chúa và cha của Chúa Giêsu, của Chúa Giêsu,
Có bất kỳ mức độ phức tạp giữa chúng? Tôi rất chắc chắn rằng có, họ là những người đàn ông gớm ghiếc, gớm ghiếc coi những người đàn ông thẳng thắn là kẻ thù của họ và những người đàn ông thẳng thắn coi những người đàn ông gớm ghiếc là kẻ thù của họ. Châm ngôn 29:27 Sự ghê tởm là dành cho người công chính;
Và kẻ ác là một sự ghê tởm của những cách chính đáng. Vì lý do đó trong các bức tranh của họ, họ đã đặt Satan (kẻ thù của họ), giống như người đàn ông nam tính, nhưng tôi bảo vệ nguyên nhân của chính nghĩa, vì vậy tôi đã đặt hình ảnh và khuôn mặt của mình để ủng hộ chính nghĩa! Khi hai sứ giả của Đức Giê-hô-va đến để giải cứu Lót (Sáng thế ký 19), Lót rất vui, nhưng cư dân Sodom không vui vì họ xấu xa (Sáng thế 13:13), và một tình huống similitar đã xảy ra khi Chúa Giêsu Kitô đến, và vì lý do này, Chúa Giêsu và những người bạn thật sự của ông đã bị sát hại bởi những người đàn ông gớm ghiếc như Nero (Daniel 9: 26-27).
https://bestiadn.com/2019/08/01/el-camino-hacia-las-moradas-eternas/

// Các dòng trên đã được dịch bằng google dịch, nó có thể chứa lỗi, nếu bạn tìm thấy một số lỗi dịch và nếu bạn muốn giúp tôi, đây là e-mail của tôi: frgalindojc@gmail.com /

The above lines have been translated with google translate, it may contain errors, if you find some translation errors and if you want to help me, this is my e-mail: frgalindojc@gmail.com //
Proverbs 22:1 A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.
A troll publishes a photo that ridicules Russian President Vladimir Putin
I was reading news and comments on RT’s website in Spanish, and in the comments section I saw a profile picture of a troll, and with that photo, that person ridiculed the president of Russia, Vladimir Putin, and I couldn’t help comparing this fact, with what happened between Jesus (the Christ), the apostles of Jesus, the true Christians, the saints, and all his enemies, I thought of the physical aspect that opponents of true Christianity have disclosed about Jesus and his holy angels : God’s messengers, which means that his true and original message has not been respected, which I have been demonstrating because of the contradictions that I have found in the counterfeit gospel contained in the Bible.
Many already know who the president of Russia is and how his physical appearance is,
but his enemies defame him, see what I mean in this print screen:
Jehovah is the father of Jesus and has enemies, Jehovah has detractors, Jesus also has them and I have them too, but we have in common that the three of us are on the same side. Does anyone else join us in this war against slanderers ?:
Legend of the didactic image:
(A) This is the Law of Jehovah, this law has adherents and also has opponents:
Deuteronomy 22:5 A woman shall not wear a man’s suit, nor shall a man wear a woman’s clothing; because it is an abomination to Jehovah your God whoever this does.
(B)
With slander, Jehovah’s enemies, that is, God’s enemies, slander against the honor of the glorious angels of God, of Jesus.
That is against the honor of the glorious messengers of God.
(C)
Through the truth, one of Jehovah’s friends, that is to say a friend of God, I clean the honor of the glorious angels of God, of Jesus and mine, because I have also been a victim of slander by the idolaters.
https://bestiadn.com/2019/05/14/dip-tic-dip-esto-me-pasa-porque-soy-fiel/
https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/08/que-es-la-idolatria-por-que-la.html
I expose my face in favor of my friends!
My friends are Jesus the Christ, and the holy angels and also Jehovah is with us as our best friend, therefore those who hate us will not prosper, but we will.
https://bestiadn.com/2019/04/21/christ-wore-short-hair/
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(D)
The aspect with which an enemy of Jesus represents Jesus, with slander and defamation.
This represents what they have also done with their gospel, they falsified it in large part to make it contrary to Jehovah’s law.
https://bestiadn.com/2019/05/24/greek-wisdom-in-the-bible/
(E)
The aspect with which the enemies of the holy angels represent the holy angels, with slander and defamation. This represents what they have also done with the gospel that they preached, they falsified it to make it contrary to Jehovah’s law.
(G)
God’s enemies have twisted the scriptures for their own downfall.
The friends of God have straightened out the writings that the enemies of God had twisted.
God’s friends did that for their own salvation (Habakkuk 2:4)
https://bestiadn.com/2019/06/05/el-verdadero-despertar-de-conciencia-el-significado-la-interpretacion/
(F)
The aspect with which a friend of the holy angels represents the holy angels because he respects them, for this friend, who writes these lines, is also one of them (John 17:17).
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(1)
The distorted aspect of Vladimir Putin created by an opponent of the Russian president.
(2)
The real appearance of the president of Russia, Vladimir Putin.Obviously false Christians hate Jehovah just like many youtubers who pretend to unlink Jehovah, the just God and father of Jesus, of Jesus,
Is there any degree of complicity between them? I am very sure that yes, they are abominable, abominable men consider straight men as their enemies and straight men consider abominable men as their enemies. Proverbs 29:27 Abomination is to the righteous the wicked man;
And the wicked is an abomination of righteous ways.For that reason in their paintings they have placed Satan (their enemy), like the manly man, but I defend the cause of the righteous, so I put my image and my face in favor of the righteous!When the two messengers of Jehovah came to rescue Lot (Genesis 19), Lot was happy, but the inhabitants of Sodom were not happy because they were wicked (Genesis 13:13), and a similitar situation happened when Jesus Christ came, and for this reason Jesus and his true friends were murdered by abominable men like Nero (Daniel 9:26-27).
https://bestiadn.com/2019/08/01/el-camino-hacia-las-moradas-eternas/

LAPALABRADEJEHOVADESTRUYEASEIYAELFALSOSANTO

 

https://bestiadn.com/2019/08/20/el-final-de-los-sacrificios-humanos-a-los-dioses-rebeldes-los-titanes-seran-liberados-es-el-fin-de-zeus-y-sus-dioses-del-olimpo/

theenemiesofthechristinsultthechristandhisfriendsastheenemiesofputininsultputin

 

(An example of defamation against the messengers of the Most High: A troll publishes a picture which ridicules Russian President Vladimir Putin https://bestiadn.com/2019/08/11/a-troll-publishes-a-photo-that-ridicules-russian-president-vladimir-putin/)

Revelation 18:1 And after these things I saw another angel come down from heaven, having great power; and the earth was lightened with his glory.
Revelation 20:10 And Satan that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are (Satan’s seed (Genesis 3:15-17, Proverbs 29:27)), and they shall be tormented day and night for ever and ever.

 

 

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s