Az igazi Michael arkangyal a hamis Michael arkangyal ellen

Az igazi Michael arkangyal a hamis Michael arkangyal ellen

A Sátán “vádlót” jelenti, de nemcsak minden vádlót,
mert Jézus a farizeusokat és más képmutatókat is azzal vádolta, akik igazakként, de az igazsággal maszkolták magukat, de Jézus nem Isten “sátánja” volt, hanem a kígyó számára, a Sátán a szent hírnökök és Isten látványa alatt, valójában azt jelenti egy vádló, aki hamis tanú!, aki rágalmazó!, aki egy ellenfél, aki rágalmazó, tehát amikor rágalmazót lát, akkor egy Sátánt is lát. Most mindazoknak, akik azt mondják, hogy Sátán nem létezik, azt mondom: “Fogd be!”
Isten ellensége, Isten neve Jehova, létezik és saját utódaitól él (1Mózes 3: 13-15, János 8:44, Példabeszédek 29:27).
Összezavarod? Ez a te dolgod, nem az enyém (Dániel 12:10).
Ez magyarázatot adott neked? Ez a mi dolgunk (Dániel 12: 3).

A hamis Szent Mihály arkangyal (hosszú haj, nőies aspektus, amely arra szólítja fel az imákat, hogy szóljanak neki és a Római Birodalom bálványaira. Az egyenruha olyan, mint a Római Birodalom, az egyenruhát rágalmazza az igaz Szent Mihály arkangyal, aki szent nevét zaklatja!) A Sátán azt mondja: “Michael arkangyal azt mondta, amit mondtam, és tudod, hogy Michael Isten hírnöke, tehát tartsd be azt az üzenetet, amelyet mondok, vagy Isten átkoz téged!”

Az igaz Mihály arkangyal, a zaklatóktól eltérően, az igaz Mihály arkangyal nem bízik a fizikai fegyverek – például páncélok – védelmében, amiben a Római Birodalom gyáva katona bízik (Sátán az undorító pedofilok birodalmának katona megölték Jézust és a szenteket, mert a szentek nem voltak hajlandóak imádni a római császárokat és bálványaikat, megtagadták a szennyezett ételeket és megtagadták utálatos gyakorlataikat (2. Mózes 34: 17, Mózes 14, Mózes 18:22, Mózes 22: 5; Dániel 9: 25-26)), de Michael bízik a Jehova védelmében, mondja: Ki olyan, mint Jehova?

Jehova igazi hírnöke nem igényel imádatot magának vagy más teremtménynek. Elismeri, hogy a Jehova adja ki a győzelmet!

Példabeszédek 21:31 A ló készen áll a harc napjára, és Jehova megszabadul.

Zsoltár 18:29 Mert én elmeneklek téged, csapata! És Istenem mellett falra ugrom.

Istenem! tökéletes az útja, kipróbálták Jehova mondását; pajzs mindenkinek, aki benne bízik. 31 Mert ki az Isten az Úr kivételével? És ki [egy] szikla, kivéve a mi Istenünket? 32 Istenem! A ki engem erősít, és tökéletesíti az én útomat. 33 Gyorsan felállítva a lábaimat, és a magas helyeimben megállom. 34 A harcom megtanítása a harcra, hogy karokkal húzzam a bronz íjat.

Revelation 12: 7 És a háború jött a mennyben; Mihály és az ő hírnökei háborút folytattak a sárkány ellen, a sárkány pedig háborút folytatott; és az ő hírnökei, 8 és nem uralkodtak, és a helyét sem találták többé a mennyben;
9 és a nagy sárkányt dobták – a régi kígyót, amelyet „Sátánnak” hívnak, és az „Ellenfél”, aki elterelte az egész világot – a földre dobták, és hírnökeit vele együtt dobták. 10 És hallottam egy nagy hangot, mely azt mondta a mennyben: „Most jött az üdvösség, Istenünk hatalma és uralma, valamint Krisztus hatalma, mert elítélték testvéreink vádlója, aki őket Isten napja elõtt vádolja. és éjszaka;
11 És a Bárány vérével és a bizonyságtétel szavával gyõzték meg õt, és nem szerették az életét haláláig;
12 Örülj tehát az egek és azok, akik hajlékot teremtenek benne; Jaj azoknak, akik a föld és a tenger lakják, mert a Sátán nagy haraggal jött hozzád, tudván, hogy kevés ideje van!

//
A fenti sorokat lefordítottuk a google translate segítségével, hibákat tartalmazhat, ha fordítási hibákat talál, és ha segíteni akar nekem, ez az én e-mail: c22cd@hotmail.com
A spanyol és angol verzió az alábbiakban található:

/

The above lines have been translated with google translate, it may contain errors, if you find some translation errors and if you want to help me, this is my e-mail: c22cd@hotmail.com
The versions in Spanish and English can be found lines below:

//

El verdadero arcángel Miguel contra el falso arcángel Miguel

Satanás significa “El acusador”, pero no cualquier acusador,
porque Jesús también acusó a los fariseos y otros hipócritas que se enmascararon como justos, pero con la verdad, pero Jesús no era un “Satanás” para Dios sino para la serpiente, Satanás bajo la perspectiva de los mensajeros santos y Dios, significa de hecho un ¡Acusador que es un testigo falso !, ¡que es un calumniador !, que es un adversario que es calumniador, así que cuando ves a un calumniador, ves a un Satanás. Ahora, a todos los que dicen que Satanás no existe, les digo: “¡Cállate la boca!”
El enemigo de Dios, y el nombre de Dios es Jehová, existe y vive de su propia descendencia (Génesis 3: 13-15, Juan 8:44, Proverbios 29:27).
¿Estas confundido? ese es tu negocio, no el mío (Daniel 12:10).
¿Te ha dado esto una aclaración? ese es nuestro negocio (Daniel 12: 3).

El falso Arcángel San Miguel (pelo largo, aspecto femenino, solicitando que las oraciones se dirijan a él y a los ídolos del imperio romano, el uniforme es como el del imperio romano, calumnia contra el verdadero arcángel San Miguel usurpando su santo nombre! Así, Satanás dice: “Miguel el arcángel ha dicho lo que dije, y sabes que Miguel es un mensajero de Dios, ¡así que obedece el mensaje que digo o que Dios te maldiga!”

El verdadero arcángel Miguel, a diferencia del usurpador, el verdadero arcángel Miguel no confía en su protección en las armas físicas, como la armadura, en la que confía el cobarde soldado del Imperio Romano (Satanás es el soldado del Imperio de los pedófilos abominables que mataron a Jesús y a los santos, porque los santos se negaron a adorar a los emperadores romanos y sus ídolos y se negaron a comer alimentos impuros y se negaron a imitar sus abominables prácticas (Éxodo 34: 17, Deuteronomio 14, Levítico 18:22, Deuteronomio 22: 5, Daniel 9: 25-26)), pero Miguel confía en su protección en Jehová, dice: ¿Quién es como Jehová?

El verdadero mensajero de Jehová no solicita la adoración para sí mismo ni para ninguna otra criatura. ¡él reconoce que es Jehová quien da la victoria!

Proverbios 21:31 El caballo está preparado para un día de batalla, ¡Y la liberación [es] de Jehová!

Salmos 18:29 Porque por ti corro, ¡una tropa! Y por mi Dios salto una pared.

30 Dios! perfecto [es] su camino, se prueba el dicho de Jehová, un escudo [es] él para todos los que confían en él. 31 Porque ¿quién es Dios aparte de Jehová? ¿Y quién [es] una roca salvo nuestro Dios? 32 Dios! quien me está ceñiendo [con] fuerza, y Él perfecciona mi camino. 33 Haciendo mis pies rápidos, y en mis lugares altos me hace pararme. 34 Enseñando mis manos para la batalla, Para entesar con mis brazos el arco de bronce.

Apocalipsis 12: 7 Y vino la guerra en el cielo; Miguel y sus mensajeros hicieron guerra contra el dragón, y el dragón hizo guerra, y sus mensajeros, 8 y no prevalecieron, ni su lugar se encontró más en el cielo;
9 y el gran dragón fue arrojado – la vieja serpiente, que se llama ‘Satanás’, y ‘el Adversario’, que está desviando al mundo entero – fue arrojado a la tierra, y sus mensajeros fueron arrojados con él. 10 Y escuché una gran voz que decía en el cielo: “ Ahora vino la salvación, y el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de Su Cristo, porque abatido fue el acusador de nuestros hermanos, que es acusándolos ante nuestro Dios día y noche;
11 y lo vencieron por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio, y no amaron su vida hasta la muerte;
12 por eso alegraos, cielos, y los que en él hacen tabernáculo; ¡Ay de los que habitan la tierra y el mar, porque Satanás descendió a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo!

The true archangel Michael vs. The false archangel Michael

Satan means “The accusser”, but not any accusser,
because Jesus also acused the pharisees and other hypocritees who masked themselves as righteous, but with the truth, but Jesus was not a “Satan” for God but for the serpent, Satan under the perspective of the holy messengers and God, means in fact an accusser who is a false witness!, that is a slanderer!, that is an adversary who is a slanderer, so when you see a slanderer you see a Satan. Now, to all those who say that Satan does not exist, I say: “shut up the mouth!”
The enemy of God, and the name of God is Jehovah, exists and he lives on his own seed (Genesis 3:13-15, John 8:44, Proverbios 29:27).
Are you confused? that is your business not mine (Daniel 12:10).
Has this given you clarification? that is our business (Daniel 12:3).

The False Saint Michael Archangel (Long hair, femenin look, requesting that the prayers must be directed to him and to the idols of the roman empire, the uniform is like that of the roman empire, he slanders against the true Saint Michael archangel by usurping his holy name! Thus Satan says: “Michael the archangel has said what I said, and you know Michael is a messenger of God, so obey the message that I say or be cursed by God!”

The True Archangel Michael,
unlike the usurper, the true archangel Michael is not trusting his protection in the physical weapons, such as
the armery, on which the coward soldier of the Roman Empire trusts (Satan is the soldier of the Empire of the abominable pedophiles who killed Jesus and the saints, because the saints refused to worship the Roman emperors and their idols and refused to eat impure food and refused to imitate their abominable practices (Exodus 34: 17, Deuteronomy 14, Leviticus 18:22, Deuteronomy 22: 5, Daniel 9 : 25-26)), but Michael trusts his protection in Jehovah, he says: Who is like Jehovah?
The true messenger of Jehovah does not request the worship for himself, or any other creature,
he recognizes thar it is Jehovah who gives the victory!
Proverbs 21:31 A horse is prepared for a day of battle, And the deliverance [is] of Jehovah!
Psalms 18:29 For by Thee I run — a troop! And by my God I leap a wall.
30 God! perfect [is] His way, The saying of Jehovah is tried, A shield [is] He to all those trusting in Him.
31 For who [is] God besides Jehovah? And who [is] a rock save our God? 32 God! who is girding me [with] strength, And He maketh perfect my way. 33 Making my feet like hinds, And on my high places causeth me to stand. 34 Teaching my hands for battle, And a bow of brass was brought down by my arms.

Revelation 12:7 And there came war in the heaven; Michael and his messengers did war against the dragon, and the dragon did war, and his messengers, 8 and they did not prevail, nor was their place found any more in the heaven;
9 and the great dragon was cast forth — the old serpent, who is called `Satan,’ and `the Adversary,’ who is leading astray the whole world — he was cast forth to the earth, and his messengers were cast forth with him. 10 And I heard a great voice saying in the heaven, `Now did come the salvation, and the power, and the reign, of our God, and the authority of His Christ, because cast down was the accuser of our brethren, who is accusing them before our God day and night;
11 and they did overcome him because of the blood of the Lamb, and because of the word of their testimony, and they did not love their life — unto death;
12 because of this be glad, ye heavens, and those in them who do tabernacle; wo to those inhabiting the land and the sea, because Satan did go down unto you, having great wrath, having known that he hath little time.’

 

https://bestiadn.com/2019/08/13/the-origin-of-jesus-name-and-the-origen-of-the-name-satan/

https://bestiadn.com/2019/08/04/ahora-tendras-que-seguir-cargando-tu-cruz/

The end

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s