Iye anoda akaipa, anozvipa mhosva, asi anoda vanhu vasina mhosva, achaponesa vakarurama.

Iye anoda akaipa, anozvipa mhosva, asi anoda vanhu vasina mhosva, achaponesa vakarurama.
“Vakandiuraya” zvakare muna 2001, – Asi rubatsiro rudiki rwakandibatsira (Danieri 11: 34).

Mangwanani ano ndakapihwa kuti ndinyore izvi zvekufungidzira kuti ndienzanise chiporofita chiri muna Danieri 2:44.

Chiporofita ichocho chakafanana nemamiriro ezvinhu apo simbi yekudenga yeMwedzi inosvika pasirefu nekumhanya, munzira yekurangana kwakananga uye kwakasarudzika, uye pasi pano chete ndivo vemasimba evatungamiriri vekumusoro vaizviziva, kuti pamwechete vakaedza Kutsausa nzira yayo uye haina kubudirira pairi, kana iyo asteroid yaigona kutaura yaiti: “pasi rakafanana nemhandara yangu yemuchati uye anondidaidza”, uye kana pasi raigona kutaura Raizoti kune asteroid: “huya” , mumamiriro ezvinhu akadai, vanhu vaizosara svosve nemusi weshizha rinotsvedza parwizi rakananga kurukova rwemvura. “

Danieri 2:40 Uye ushe hwechina huchava nesimba sesimbi; uye sesimbi inodonha uye ichipwanya zvinhu zvese, ichaita kuparara uye kutyora zvese. Uye zvawakaona tsoka neminwe, pamwe ivhu remuumbi uye pamwe edare, ichava ushe hwakakamurwa; Gare gare pamusoro payo mamwe esimbi yesimbi, sezvawaiona simbi yakasanganiswa nematope akabikwa. Uye nekuda kwekuti zvigunwe izvo chikamu chesimbi uye pamwe chikamu ivhu, humambo huchazove hwakasimba, uye pamwe chikamu chisina kusimba. Sezvamakaona dare rakavhenganiswa nevhu, rinosanganiswa nemubatanidzwa wevanhu; asi ivo havazobatanidzirana pamwechete, sezvo iron isingavhenganisi nemadhaka. 44 Uye mumazuva emadzimambo aya Mwari wekudenga achamutsa humambo husingazomboparadzwi, kana ushe hwacho haungasiyire vamwe vanhu; Huchapwanya uye huchapedza ushe uhwo hwese, asi uchagara nekusingaperi.

Danieri 2: 45 nzira iyo yawakaona kuti kubva pagomo dombo rakatemwa, kwete neruoko, mhando yakagurwa simbi, ndarira, matope, sirivheri uye goridhe. Mwari mukuru anoratidza mambo zvakaitika munguva yemberi; kurota uku ndekwechokwadi, nokududzirwa kwazvo kwakatendeka.

Panguva ino, izvi zvinoratidzika semutambi wenhabvu wepasi rose uyo anonyatsofunga kuti ndiye mutambi ane hunyanzvi kwazvo munyika, ini ndinoti: munofunga kuti munhu wese ane hunyanzvi munhabvu anga achizvipira kuzvipira kunhandare yebhola?

Mune ino kesi, izvi zvinoita semukadzi anokunda Miss World pejiant anotenda chaizvo iye akanaka kwazvo munyika, ini ndinoti: munofunga kuti vakadzi vese vanofarira kukwikwidza mumakwikwi awakakunda? .

Chikara chechina humambo chinozviona sechisakundikana, chikara chechina humambo hunofungidzirwa kuti hahugone, kusvikira vaona kuti pane zvinhu zvinopfuura nekugona kwavo, kudzamara vaona kuti pane zvinhu zvinopukunyuka mafirita avo. kunzwa zvisingakundiki!

Ndiri kunzwa kusakundwa here?

Ini handikundwe, uyo asingaonekwe ndiJehovha, uye kana achida iye anogovera kusakwana kwake neni kuti arege kundirega ndichifa !!!

(bhiza jena neuto rake)

Iko kusingaregererwe kuedza kwekupondwa kwevavengi vangu kwandiri pasi pezvimiro zvekusvitswa kune kuzviuraya uchishandisa zvigadzirwa zvemishonga.

Kune wangu munhu anoyedza kuuraya munhu asina mhosva ane mhosva saiye anozadzisa chinangwa chake chakaipa, ipapo gehena richazara nevanhu vane vavariro dzakaipa!

(Avo vanozvidza vanhu vanodzokorora vatadzi!)

Kunyangwe ini ndiri mupenyu, mukuita, kana tikataura nezvesimba rangu, ndakaurayiwa nevavengi vangu, ndakazviuraya muna2001, ndiri makumi maviri neshanu.

(uyo aive ini)

Ndakaurayiwa nevavengi vangu, hama dzangu dzisingatsungirire nenyaya yekuti ndakaparidza ndichinamata zvifananidzo zveKatorike, sezvandakatsanangura kare.

Ini ndanga ndoda kuzviuraya, hupenyu hwangu hwaive hwakafanana negehena uye ndakafunga kuti: “rufu rwakanakidzwa nekuzvidzwa kwekurarama wakasununguka asi se ngomwa nekuda kwemapiritsi aya kana kukiya amonge anopenga vanhu”, https://bestiadn.com / 2019/09/10 / thats-how-i-aka-muk-february-2000-i-aka-makore-makumi-nematatu-ekuti-ini-chete-ndaida-kuti-ndi-wakanaka-mukadzi-kuti-ave-kuti -mukadzi-mukadzi /

Ini ndaizokanda bhiriji kune iyo precipice nekuti chimiro changu chakashandurwa nekuda kwezvinhu zvakagadzirwa nevemweya izvo vavengi vangu vakamanikidza kuti nditore pasi pekutyisidzirwa kwekuvharirwa mumamadhows kana zvisiri kudaro, ndaizozvikanda, ndainzwa kunge ndine hapana nzira yekubuda kana chero chinhu chekurasa, asi ini ndakagamuchira rubatsiro shoma kubva kudenga, sezvazvakanyorwa zvichinzi:

Danieri 11: 33 Uye vanhu vakangwara vevanhu vachadzidzisa vazhinji [asi pakutanga]; uye kwemazuva mashoma vachawa nebakatwa nemoto, pakutapwa nekudzingwa. (Izvi zvakaitika kwandiri !! (Ruka 21:21) Asi zvisati zvaitika zvinhu izvi vachakubata, nokukutambudza, nekukupa kumasinagoge nematirongo (nzvimbo dzevarwere vepfungwa), vachikuisa kumadzimambo nemagavhuna angu nekuda) Zita

(Nekunyongana kwembwa dzisingadi kurasikirwa nemasimba, asi vanoziva kupfuura vanhuwo zvavo vemumugwagwa vanoziva).)

Zvinoitika muvasande vakazvarwa patsva zvinowira pasi ndezvekuti Jehovha anovarova, nekuti nekutsiura vatsvene vake, Jehovha anovaratidza nzira chaiyo, Jehovha anovatsiura nekuti vange vaparidzira sekutsigira kwavo nharo mabhuku matsvene evapanduki, vachibvumidza “gorosi nemashanga” , yechokwadi neyenhema iyo mabhuku aya arimo !!.

Vatsvene vaive mukumhanya uye havana kutora nguva yakakwana yekuongorora uye kuenzanisa zviri mukati, iko kukanganisa!

+

https://bestiadn.com/2019/08/16/proverbs-2813-he-who-conceals-his-transgressions-will-not-prosper-but-he-who-confesses-and-forsakes-them-will-obtain-mercy/

+

Izvo zvakaitika kuzadzisa chiporofita icho chisina kunyatsonzwisiswa kana Mwari wavo (vamwari vavo), iye Mwari anokumbira goridhe nesirivheri uye anorumbidzwa nevanhu zvinonyangadza, vashandi vavo vanoparidza nekuda kweichi chikonzero: “mamiriro epadenga rake asingaiti anoda goridhe kana chimwe chinhu chakafanana negoridhe kana chine goridhe chiri mumatsipa avo! “, iyi inonyangadza nhume dzerima dzichiti Jehovha ndiye Mwari akaipa anokumbira zvibayiro zvevacheche, asi ivo mwari wezvibayiro zvevanhu ndi” Anunnakki “wavanorumbidza, uye vanobayira vana vavo, mhuka, makumi matanhatu nematanhatu, vana va “Anunnaki”.
(Mapisarema 118: 18 – Musiki akandiranga kuti anditsiure, ndine zvikonzero zviviri: chimwe: kuona kuti ndakanga ndisiri kuparidza chokwadi, nekuti dai zvirizvo zvaive zvakadaro, ndingadai ndisina kuwa kana zvikafungidzirwa kuti kuomerwa kwacho zvakamboitika muhupenyu hwapfuura … asi kubva pane izvo zvakanyorwa munaDanieri 12 uye nenguva yekushungurudzika, saka zvakange zvichifanirwa kuitika seizvi …, zviviri: kukwanisa kuona vavengi vangu, nekuti havazi vese vairatidzika semabatanidzwa vaive zvechokwadi shamwari!):

Mapisarema 118: 12 Vakandikomba senyuchi; dzakapiswa somoto semhinzwa.
Asi muzita raJehovha ndichavaparadza.

13 Makandisundira pasi kuti ndiwe,
Asi Jehovha akandibatsira.

14 Simba rangu nenziyo yangu ndiJAH,
Uye ave ruponeso.

15 inzwi romufaro nerokuponeswa riri mumatende evakarurama;
Ruoko rwerudyi rwaJehovha runopera.

16 Ruoko rwerudyi rwaJehovha ndirwo chinhu chikuru.
Ruoko rwerudyi rwaJehovha runopa chivindi.

Handizofi, asi ndichararama,
Uye ini ndichataura mabasa aJAH.

18 Ndakarangwa zvakaipisisa,
Asi haana kundiisa kurufu.

Ndizarurireiwo magonhi erusununguko;
Ndichapinda kubudikidza navo, ndicharumbidza JAH.

20 Iri ndiro suwo raIshe;
Kubudikidza naro vakarurama vachapinda.

21 Ndichakurumbidzai nekuti makandinzwa,
Uye makandisiira ruponeso.

Iro ibwe rakaraswa navavaki
Yazova musoro wekona.

asi imbwa dzinotenda kuti izvi zvakaitika nekuti, ivo, imbwa, dzakakwirira kune vatsvene, uye imbwa dzinozvirumbidza zvisina mhosva nekuda kwezvakaipa zvavo, ivo havazivi kuti ivo vangove maturusi ekurasa, ayo, kamwe basa revasande zvapera, zvishandiso zvinodada zvinokandwa mumarara, imbwa varombo!

(Mwari anonyatso tungamira vatsvene vake kubudikidza nerudo rwavo kune vakarurama (2 Timotio 2:10) Naizvozvo, ini ndinotsungirira pazvinhu zvese nekuda kwevasanangurwa, kuti ivo vagowana ruponeso rwuri munaJESU uye narwo kubwinya kusingaperi.)

Isaya 45:20 Unganai, muuye; unganidzai vese vakapukunyuka kubva pakati pamarudzi. Ivo vanoisa matanda echifananidzo chavo havazivi,

Isaya 45:20 Unganai, muuye; pamwe chete nevose vakapukunyuka kubva pakati pendudzi. Avo vanoisa huni dzechifananidzo chavo, uye avo vanonamatira kuna mwari vasina kuponeswa, havana ruzivo.
21 Daidzira, uvaunzire, uye vese vapinde pakubvunza. Ndiani akanzwa izvi kubva pakutanga, uye zvaakataura kubva ipapo, asi ini ndiri Jehovha? Uye hakuna mumwe Mwari kunze kwangu; Mwari chete neMuponesi; Hapana mumwe kunze kwangu.

Danieri 11: 34 Uye mukuwa kwavo ivo vachabatsirwa nerubatsiro shoma; uye vazhinji vachabatana navo nokubata kumeso [unyengeri].
Ini ndanga ndoda kuvhura ini asi pandakanga ndoda kuzviita, ndakaona mukadzi mudiki achiuya kwandiri aine mwana mudiki ane makore matatu kusvika mashanu, uye ndakafunga:

“Kana ndikazvikanda mushe, ndinoshungurudza mwana iyeye asina mhosva nematambudziko andinosangana nawo, kuti mwana naamai vake vazoenda vobva vaenda uye kana vasipo ndichaedza zvakare”

Saka ndakabvisa kuedza uku, ndaizoyedza zvakare, asi ndiri pasi pebhiriji uye mota yakanga ichipfuura zvishoma zvishoma, uye ndakafunga kuti: “Kana ndikazvikanda zvino muviri wangu uchawira pamotokari uye ndichakuvadza mutyairi uyo haana mhosva pane zvese zvinoitika kwandiri “, ndosaka ndisina kuzviuraya ndikararama kuti ndizvitaure.”

Rudo rwakandiponesa, rudo rwevasina mhosva rwakandiponesa!
Uye izvozvo ndizvo izvo zvichaponesa vasanangurwa,
rudo kune vane mhosva,
asi kuda vanhu vasina mhosva kuchaponesa vakarurama!

Matewu 24:10 Vazhinji vachazogumburwa ipapo, uye vachanunana, uye ivo vachavengana. 11 Uye vaporofita vazhinji venhema vachamuka, vonyengera vazhinji; 12 uye nekuda kwekuwedzera zvakaipa, rudo rwevazhinji runodzikira. 13 Asi unotsungirira kusvikira pakuguma, ndiye uchaponeswa.

//

Papa Francis uye neshoko raMwari muna VaRoma 9:21 Kana kuti muumbi haana simba pamusoro pemadhaka, kuita hupfu hwacho girazi rekuremekedza uye rimwe rekuzvidza?

Ekisodho 20: 4 Iwe haungazviitire mufananidzo, kana chero chakafanana nechiri kumusoro kudenga, kana pasi pevhu, kana mumvura pasi penyika. 5 Hauzokotamiri kwavari, kana kuvakudza.
httpsps: iro-rakasimba-guta-kune-mu-awa imwe-iri-yako-kutonga-unouya /

//

Pisarema 58:10 Akarurama achafara kana achiona kutsiva;
Tsoka dzake dzinogeza muropa revakaipa. 11 Ipapo murume uya achati: Zvirokwazvo, kune mubayiro wavakarurama;
Zvirokwazvo kuna Mwari anotonga pasi pano.
Zvakazarurwa 16: 5 Zvino ndakanzwa mutumwa wemvura,

[tsime remvura]

Izvo zvakati: iwe uri wakarurama, haiwa Ishe, zvauri uye zvaanga uri, iye Mutsvene, nekuti watonga zvinhu izvi.
6 Nekuti zvavakateura ropa revatsvene nevaporofita, makavapa kuti vamwewo ropa; Zvakanaka, ivo vakafanirwa nazvo.
7 Ipapo ndakanzwa mumwe akati, Kubva kuatari: Zvirokwazvo, Ishe Mwari Wemasimbaose, zvamakatonga ndezvechokwadi uye zvakarurama.
6 Nekuti ivo vakateura ropa revatsvene nevaporofita, uye makavapa kuti vanwe ropa; vakafanirwa nazvo.
Ndichavapa kudya nyama yavo, uye vachabatwa neropa ravo sewaini inotapira. uye vanhu vese vachaziva kuti ndini Ishe Muponesi wako, neMununuri wako, Simba raJakobho.
Kururamisira vatsvene veWekumusoro-soro! (Danieri 7: 17) “Mhuka huru ina, madzimambo mana achamuka pamusoro pevhu. 18 Ipapo vatsvene veWekumusoro-soro vanogashira humambo, uye vachatora ushe, kusvikira narwo zana iro narinhi narinhi narinhi.
19 Ipapo ndakave neshungu yekuziva chokwadi nezvechikara chechina, icho chakange chakasiyana nevamwe vese, chaityisa, kuti chaiva nemeno esimbi uye zvipikiri zvendarira, kuti chakadya nekupwanya, uye zvakasara zvakatsikwa-tsikwa netsoka dzayo; 20 uye pamusoro penyanga gumi mumusoro wake, uye imwe yakanga yabuda, pamberi padzo paine matatu; uye runyanga urwu rwakanga runa meso, uye nomuromo waitaura zvinhu zvikuru, uye waikosha kupfuura shamwari dzazvo. 21 Uye ndakaona kuti runyanga urwu rwakarwa nevatsvene, uye vakavakunda, 22 kusvikira iye wekare wemazuva achisvika, nevatsvene veWekumusoro-soro vakatongwa; uye nguva yakasvika, uye vatsvene vakagamuchira ushe.
[Papa Francis, mukupandukira Jehovha, anozivisa mutongo werufu usingagamuchirwe mune zvese zviitiko. ]
[Iri ishoko rako rinopesana nezvangu, uye roga ndiro richavakunda]
Mhoroi, ini ndiri José Galindo, ndiri pano muLima, Peru, guta randinogara, kwandakaberekerwa, ndiri chaizvo pamusuwo wekereke yeLima, chechi yevanonamata zvifananidzo, pane muzinda wehurumende, ndipo pane iyo Plaza de armas, nguva shomani dzakapfuura, maminetsi apfuura, ndadarika padyo nenzvimbo yechifananidzo cheMhandara, yeMhandara Maria, ini ndadarika pedyo navo, kwave nevapirisita veKatorike uye vanhu vanoimba. kumufananidzo wavo, uye munofunga ini ndine hanya here? Ini handina hanya chaizvo nekutenda kwevamwe, kunze kwekutenda kwevamwe varume vangu, zvandiri kutsvaga, ndezvekuti [vanhu vakarurama], sekutsanangura kwandinoita, kuti vanhu vanozvininipisa se [ini] ndaivawo, Ndichiri kudaro, nekuti dai ndaive pamusoro, ndaida kunamatira ini, asi ini ndinoda kunamatwa kweMusiki, ndinotsvaga vanhu vanozvininipisa seni, ivo vakadzika pamoyo yavo vanoda kufadza Mwari, ndinoda kuti vanhu ava vazive chokwadi, ndinoreva, izvi handisi kushandira munhu wese, zvakajeka muna Danieri 12: 1 kuti kana Michael asimuka, uye zvese zvinoratidza kuti ndiye, iye anosimuka achitarisira vana vevanhu vaDaniel, uye ndivanaani Vana vevanhu vaDanieri ?, vakarurama,

Danieri 12 inoti: “uye panguva iyoyo vanhu vako vachasunungurwa, ivo vakanyorwa mubhuku,” hazviverengi, “vanhu vese vachasunungurwa,” izvi zvinoreva chii? Kuti kune vanhu vasingazombobvuma kuti zvavanoita kunamata zvidhori, kuti havazomboda kuteerera kune nharo dzinovaratidza kuti maitiro avo ndeanonamata zvidhori, havazodi kuteerera, vanoguta nezviri kuitika vakavakomberedza, vanogamuchira zvinhu sezvavari uye havatsvage chero shanduko, uye ndiwo mamiriro ezvinhu evazhinji, ndosaka ndichivarega vari izvo zvavari, ini handina hanya zvachose nezvinotenda zvevamwe, zvandiri kunditsvaga kururamisira nekuti ndatorerwa, nekuti ndakarega kutevedzera zvidhori, pandakangoziva, nenzira yekuverenga nekuongorora mamwe machira mashoma ari mubhaibheri, kuti zvandaiita semuKaturike kwaive kunamata zvidhori ndakarega ndiri muKatorike, uye ndakatanga kuparidza izwi iri mubhaibheri, ndisina kuverenga zvese pariri, ndakatenda kuti iro iro iro iro iro iro Bhaibheri rose izwi raMwari, nekuti ini ndakanga ndichangoverenga zvishoma, asi chidiki chandanga ndaverenga chakakwana ziva kuti zvandaiita sekati holic murume aifanirwa kuita zvekunamata zvidhori, yaive nguva iyo mhuri yangu nevanhu vane hukama navo vakandibira, ivo havana kuremekedza rusununguko rwangu, uyezve izvo zvandiri kutsvaga ndeye kururamisira, ini ndatozvitsanangura mu blog yangu [bestiadn. com – 777.health.blog], chandiri kutsvaga iko kushandiswa kwemutemo weiyo talion, hapana munhu ane kodzero yekundinyima rusununguko rwangu kuti ndirege kuva muKaturike uye kuti ndiparidze, ndakabata Bhaibheri neruoko (at nguva iyoyo ini ndaitenda muBhaibheri: Mapisarema 118: 18, Zvakazarurwa 13: 7, Mika 7: 9-10), kuti Katurike ikanamata zvidhori zvakasununguka, uye ndiko kuti, ivo chaizvo vakashandisa makuhwa kwandiri, vakagadzira chirwere chepfungwa icho. Ini handina kumbobvira ndambove uye ndisina kumbobvira ndawana, uye zvese zveku [kuzvitsaurira] munguva yangu yekusara kuedza kubatsira avo vangazoda kurohwa kana, nekuti panguva iyoyo
[Ini] ndakanga ndisina basa, (ndaitsvaga basa zvinoenderana nezvidzidzo zvangu asi handina kuwana …,), asi panguva yandakanga ndisiri kuiwana, ndakapedza nguva yangu yakasununguka pane zvandinotaura, asi izvo hazvina kuita ndapota mhuri yangu uye ndosaka vakagadzira zvese izvo alibi izvo ini ndakatambura nefungidzophrenia, kuti ini ndakatambura nekufungidzira, uye kuteedzana kwakazara kwakakuvadza hujaya hwangu, ndinoreva makore angu makumi maviri, saka zvandinonyatsoda hazvisi kuchinja vanhu, vanhu vanogara vakafanana mukuita kwavo, ini handikwanise kushandura chimiro chevanhu, vanhu vanogara vakaita sezvavari, ivo vanonamata zvidhori (iye anozvarwa anonamata zvidhori), vanogara vari vanamati vezvifananidzo, asi ivo vanofarira vachagara vari vanhu vakarurama, uye ini ndinotenda kuti vanhu vakarurama vanoda kuziva chokwadi, uye kwavari ini basa iri blog yangu, maMuslim mazhinji acharamba ari maMuslim, maKatorike mazhinji acharamba ari maKatorike, uye vazhinji “Zvapupu zvaJehovha” ramba uchingova “Zvapupu zvaJehovha”, “Witne waJehovha manyepo sses
pachinzvimbo, nekuti Chapupu chaJehovha chechokwadi chinotenda muuporofita hwese, asi ivo vasingadaro, Chapupu chaJehovha chenhema chichaenderera mberi chiri Chapupu chaJehovha chenhema, uye vakarurama vacharamba vari vakarurama, seni, ndinozviona senge, vamwe : “Hapana wakarurama”, sei zviri sei kuti hapana munhu akarurama ?, tarisa zvakanaka zviporofita, [vanotaura nezve vakarurama]: “Mapisarema 118: 20”: “Iri ndiro suo raJehovha, wakarurama achapinda napakati.” “,” vakarurama chete ndivo vanogona kugamuchira izvi, hazvina kunaka kutaura kuti isu tese hatina kunaka,, kuchera, nekuti munhu anozviziva [saakarongeka], izvo hazvimupe kodzero yekufunga kuti munhu wese akaenzana naye , fungidzira murume anofamba nenzira imwe chete anoti:
“Tese tiri zvidhori”, izvo hazvisi zvechokwadi, anogona kunge ari chipfupi, isu hatina kufanana, haugone kuisa munhu wese muhomwe yemarara, kune vatadzi, kune vatadzi vakaipa, vanogara vakagara vatadzi vakaipa, asi izvo hazvireve kuti tese tiri vatadzi vakaipa, Mwari anoona kunamata zvidhori zvivi, asi kune marudzi maviri evanonamata zvidhori, mumaonero angu, vanonamata zvifananidzo sevanhu vanongopfuura (mumudungwe wavo), vanofarira zvikuru, ndiani asingatombo nyangwe nekuda kwenhau wich anotaurira nezvekushungurudzwa kwevakomana nezvechisimba vanochengetwa kure nedzidziso dzeaya mapoka evanhu, uye vanonamata zvidhori nekusaziva, sezvandaive ndichiri mudiki, nekuti nekuda kwezvinhu zvidiki zvakabva kure Chikatorike, sezvandinotsanangudza mu blog yangu,

sekutsanangura kwandinoita mubloggi rangu, pandaive nemakore makumi maviri nemasere kana makumi maviri nemaviri emakore, ndobva mukutamba mutambo [wenhabvu], uye ndakaona mune bepanhau, kuti “U” fan akauraya fan ye “Alliance” kana zvinopesana, uye ini ndakati mumoyo mangu: “(Izvi hazvina musoro), ini ndichanzwa izwi raMwari mukereke (Mwari achataura chimwe chinhu nezvazvo)”, ndakaenda kuchechi uye kumupristi, anonamata zvifananidzo, uyo akarondedzera ndima apo Jesu akataura kuna Peter, uye akarondedzera nezvazvo: “Peter unoti iwe haundiramba ini, asi unoita kunge uri fan we” U “, uchandiramba katatu”, ini ndazvinyadzisa kufunga izvi: “vanhu ava vanofanirwa kuve vari pedyo naMwari, uye ini ndakangoona nhau yemhondi yekunamata zvidhori, nekuda kwechinamato icho chine nhabvu yakaita seiyi (kubheja nhabvu, bhora renhabvu), hupenzi uhu, uye murume uyu anotaurawo zvakafanana, iko kutaura kumwe chete, ndinoreva kuti uyu mukomana ari kukumbira ruregerero kupusa kwe “Ini ndiri” U “”, kana “Ndiri wa” Allian ce “”, ndakati mumoyo mangu: chii ichi? “, Ipapo kubva panguva iyoyo kwaive kwekutanga kubuda muChechi yeKaturike, semuKatorike ndakaodzwa mwoyo, uye kuti ini ndakanga ndisati ndambonzwa nezve nyaya dzepedyo, ikozvino, dai ndakawana ruzivo rwekuti iripo izvozvi kuInternet, ruzivo nezve vapristi vekare vechiCatholic, vasina kuverenga Bhaibheri ndingadai ndakamira kuva Katurike, kana paine chero chinhu chisina basa (sezviri pachena), mamwe mazwi asiri iwo emupristi pamberi pevateereri vake, ndichirumbidza kunamata zvidhori munhabvu. kutama kure, funga kudai munguva yangu Internet yanga yagadziriswa sezvazviri, ndingadai ndakarega kuva Katurike kubva kunhau idzo, nyadzi dziya, ndingadai ndakarega kuva mukatorike kubvira pandakanga ndine makore gumi nemasere kana gumi nemana kana kubvira ndakanga ndadzidza kuverenga uye kufunga, izvozvi tarisa kune vanhu vese avo vanozivawo nezvenhau iyo asi vasingavhure maziso kuti vazive kuti varikurumbidza zvidhori uye zvidhori zvisina manzwiro, handikwanise kuvaita kuti vaone, ndinogona usaite bli ndaona mwenje, bofu richaramba riri bofu kunyangwe akafamba masikati machena, chandinogona kuita ndechekuti uya asiri bofu awone mwenje, nekuti ndiani anogona kuona mheni mukati megiya rerima, anokwanisa kuti uone zuva riri kunze kwechuru, peji rangu rakafanana nerambi, iye anoona achazvinzwisisa, iye anonzwisisa zvinosimbisa anokwanisa kunzwisisa zviri kumberi, asi iye anokurukura izvo zvekutanga, iye unokurukura nezveABC usatambira DEF, iye asingakwanise kubvuma kuti 1 1 ari 2 haazombonzwisise mafomati epamusoro-soro, saka ini handinetseke nekuvatsanangurira chero chinhu, ini handina basa chaizvo, zvinoita sekureva munhu ngochani, ini handikwanise kumumisa kuti ave sezvaari, ungochani huchagara ungochani (Zvakazarurwa 22: 11, Danieri 12:10) uye iro bhizinesi ravo, ini handife ndakachinja maitiro avo , Ini handigone kuita munhu akaipa munhu akanaka, handina basa kana ngochani dzichiroora mumwe er, chero bedzi vasingatambe neni, kuti pakati pavo vanoita zvavanoda, zvinondifadza ndezvekuti vanhu vakaita seni vanoremekedzwa, uye ini ndakananga saKristu, uye havangave nekukwevera Kristu sekunge Kristu anga ari rakakwenenzverwa nekuti iye aive asiri enzemende, uye ivo havana kodzero yekundinyima rusununguko rwangu kuti vandibvunze nemapepa avo machena evanorapa pfungwa vanoshuva kuti nditi ndakafanana navo (Jehovha akandinunura kubva kune izvo vavengi vangu vangadai vakaita ndaida, havana kundibata chibharo, Jehovha akadzivirira Roti kubva ipapo, Jehovha akandidzivirira, uye Jehovha anochengetedza vanakomana vake vese kubva kune izvo (Isaya 1: 9), varume vaindishungurudza pabonde nevakadzi vaive vakazara mukati mavo , havana kuzadzisa zvinangwa zvavo, asi vaive nerufu runotyisa, rwunorwadza kwazvo, nekuti Jehovha anogara achitarisira vana vake), Ivo havangandibaye katatu, havagone kundinyima rusununguko rwangu kutsvaga uye kusarudza mhandara. uye mukadzi akachena kuti ndimuroore, ivo vandidzivisa bec ause kuti vandibira katatu, uye izvo hazvina kunaka !. Vakandiisa muutapwa uye vakanganisa kutsvaga kwangu, muhuduku hwangu, mukadzi wandaitsvaga mhandara, ini ndaive mudiki uye ndaive ndine kodzero uye ndichine mvumo yekuroora mukadzi mhandara, uye ini pandinoverenga Zvirevo 19:14, apo panoti iye anowana mukadzi anowana kufarirwa naJehovha, ndakazofunga kuzvitsaurira kuChristu nekuti ini ndaida uye ndichiri kuda chikomborero icho, goridhe uye sirivheri ini handitsvage, ndiri kutsvaga mukadzi kuna ani wandinogona kutendeka!, nekuti ndine godo, II ndinoda kuroora mukadzi mhandara, sekurairwa kwandinoitwa naMwari, sekuda kwangu, ndodii? Sei ndichifanira kuroora mukadzi anga atove nemumwe murume kana ini ndiine mukana wekudaro nemukadzi ari mhandara uye asina kumbotsvoda chero munhu mumuromo?

zvinoitika ndezvekuti kereke idzi dzinoroora vakadzi vakaparadzaniswa, chirikadzi nepfambi, pane kukakavara kwekufarira, asi ini handina basa, ivo havatongozviroora, ivo vanopa rumbidzo yavo kuna chero munhu, kune avo vakakwirisa zvakanyanya mumakereke avo, mumichato yavo, asi ini handifarire makomborero avo kana mukubvumirwa kwavo, ini seni, zvitendero zvemanyepo hazvisizvo mukutsvaga kwangu rudo rwemhandara uye mukadzi akatendeka, chandinoda iko kururamisira, ini Usafunga kushandura chimiro chevanhu nekuti hazvigoneke, nekuti Danieri 12:10 inotaura zvakakwana: “vakaipa vacharamba vakaita zvavari uye havazonzwisisi, asi vakarurama vachanzwisisa uye saka vachatenda uye saka ivo vachaponeswa kubva pahasha dzaJehovha, vachararama nekutenda kwavo (Habhakuki 2: 4), unoona kune rusaruro rusingaperi, muna Isaya 57 pakupedzisira kune rusaruro, runoverenga chinhu chakadai. “Ndichagadzira michero yemiromo: rugare kune iye uri pedyo uye neanenge ari kure “,” vakaipa havagone kunyarara, vakaita segungwa rakasviba vachikanda marara pamiganho “,” hapana rugare vakaipa “, unozviona, rugare kune vamwe (gwai kurudyi) uye kunyara kune vamwe (mashawi kuruboshwe), rugare rwevanhu vane zvakanaka (rugare kune vakanaka), uye” turibhu yevanoda kuteura ropa “, Varume vane kuteura ropa ndivo vacheri vanonyatsoziva kuti vanopomedzerwa mhosva, vanoziva kuti havana mhosva yezvavari kupomerwa, ava ndivo vanotsvaga chibayiro chevasina mhosva, ndivo vavengi va Kristu.” , avo vakada kurwadziwa kwake pamuchinjiko, avo vakada maronda aKirisitu, avo avo semasvomhu vane chikwereti vakanwa ropa rake uye neropa revatsvene vakaurayiwa mumatembere avo akazara nezvidhori (“Bhabhironi guta simire” Roma), saka nevabatiri veBabironi mukadzi akadhakwa nekumwa ropa ra vatsvene nemaporofita, Papa Francis vanoda hupenyu kuna Barrabas, zvinoreva kufa kwevasina mhosva, Papa Francis havadi ruramisiro kuna Jesu Kristu, nekuti akaurayiwa pamuchinjiko, uye mutemo wababa vake unorayira kuti iye wakadeura ropa yemunhu asina mhosva, ropa rake rinofanira kuteurwa, uye murume asina mhosva akaurayiwa: Jesu. (Yoshua!)

Ekisodho 20: 13 Iwe hausi kuuraya.

Complement:

Ekisodho 21:12 Ani naani anorwadzisa munhu, zvikaita kuti afe, achafa.
13 Asi iye akange asingafune kumukuvadza, asi Mwari amuisa mumaoko ake, ipapo ndichamuratidza nzvimbo kwaangatizira.
14 Asi kana munhu achizvikudza pamusoro pe wokwake uye akamuuraya nehasha, iwe unomubvisa paatari yangu kuti afe.

Papa Francis havadi kururamisirwa kwandiri, nekuti ndakaiswa muutapwa katatu, uye vakaedza kuzviita muna Zvita 2018, uye mutemo waBaba vangu unoraira, ani naani anoba munhu anofanira kuurayiwa. ”
Ekisodho 21:15 Hausi kuba.

16 Usapupurira wokwako nhema.

17 Usachiva imba yowokwako, usachiva mukadzi wowokwako, kana muranda wake, kana murandakadzi wake, kana nzombe yake, kana dhongi rake, kana chimwe chinhu chowokwako.

Complement:

Ekisodho 21: 16 Anoba munhu, kana akamutengesa kana akawanikwa ari muchinhu chake, zvirokwazvo achafa.)
Ini ndinoda ruramisiro kuna Kristu, ndinoda hupenyu kuna Kristu, hupenyu hwevakarurama uye kufa kwevakaipa, vaporofita venhema, vacheri veropa, vacheri vevana, vanobayira vana varoyi pamwe nevanovatevera.

Asi waigona kutarisira chimwe chinhu kubva mumuromo memunhu asina kutadza saPapa Francis, uyo vedzinza revaroyi akapandukira mirairo yekutanga yaMwari?

Ekisodho 20: 1 Zvino Mwari akataura mazwi awa ese, achiti, 2 “Ndini Jehovha Mwari wako, wakakubvisa munyika yeEgipita, muimba yeuranda. 3 Iwe haungazove nevamwe vamwari pamberi pangu. 4 Usazviitira mufananidzo, kana chimwe mufananidzo wechinhu chiri kumusoro kudenga, kana pasi pevhu, kana mumvura pasi penyika. 5 Haungavapfugiri, kana kuvakudza; nekuti ini ndiri Jehovha Mwari wako, ndine simba, ndine godo, kuti ndinoshanyira vana vevakadzi zvakaipa kusvikira kuzera rechitatu nerechina, 6 uye ndinonzwira tsitsi kuzviuru, kune vanondida uye vanochengeta mirairo.

Complement:

Dheuteronomio 13: 1 Kana muporofita, kana muroti, kana akamuka pakati pako, akadana chiratidzo, nezvishamiso, 2 uye kana chiratidzo kana chishamiso chaakakuzivisai chichizadziswa, achiti: Ngatiregei tevera vamwe vamwari, kuti hapana wakasangana navo, uye ngavashumire; 3 usamuteerere mashoko omuporofita akadaro, kana kune anorota hope dzakadai; nekuti Jehovha Mwari wako ari kukuidza, kuti uzive kana uchida Jehovha Mwari wako nomoyo wako wose, uye nomweya wako wose. 4 Uchatevera Jehovha Mwari wako; uchamutya, uchengete mirayiro yake uye uteerere inzwi rake, iye achamubatira, uye iye achamuteera. 5 Muporofita akadaro kana muroti anorota anofanira kuurawa, nekuti akaraira kupandukira Jehovha Mwari wako, wakakubvisa munyika yeEgipita, akanunura paimba yeuranda, akaedza kukuparadzanisa nenzira iyo Jehovha Mwari wako Mwari vakaraira kuti uite, saizvozvo uchabvisa zvakaipa zviri mukati mako. 6 Kana hama yako, mwanakomana wamai vako, kana mwanakomana wako, mwanasikana wako, mukadzi wako, kana shamwari yapedyo, ikakutsausa pakavanda, ichiti: Hendei tinoshumirira vamwe vamwari, vasina kumboziva iwe kana madzibaba ako, 7 Vamwari vemaguta ari munzvimbo dzakakupoteredza, padyo newe kana kure newe, kubva kuno rumwe rutivi rwenyika kusvika kuno mumwe mugumo wawo; 8 hauzobvumirana naye, kana kumuteerera; uye ziso rako harichamunzwiri tsitsi, kana kumumanikidza, kana kumuvharidzira, 9 asi iwe uchamuuraya; ruoko rwako ruchatanga kusimuka pamusoro pake kuti vamuuraye, uye ipapo ruoko rwevanhu vese. Unofanira kumutaka namabwe kusvikira afa, nekuti iye akada kukuparadzanisa naJehovha Mwari wako, wakakubvisa munyika yeEgipita, paimba youranda; 11 kuti vaIsiraeri vese vanzwe, vatye, varege kuzoitazve saizvozvo mukati mako seichi. 12 Kana iwe uchinzwa kuti zvanzi kune rimwe ramaguta ako aunopihwa naJehovha Mwari wako kuti ugare mukati maro, 13 kuti varume vasingadi Mwari, vakanyengera vagari veguta ravo, vabuda mukati mako, vachiti, Hendei tinoshumirwa vamwari vavamwe vanhu, vausina kuziva; 14 iwe uchabvunza, uye iwe uchatsvaga nekubvunza zvakashama; uye kana zvikaita sechokwadi, chinhu, kuti chinonyangadza chakadai chakaitwa mukati mako, 15 uchaitira zvakaipa vagari veguta iro nemupendero webakatwa, uchiriparadza nezvose zvirimo, urayai zvipfuyo zvavo nemuromo webakatwa. 16 Uunganidze zvinhu zvavo zvose zvakapambwa pakati penzvimbo, uye uchapedza nomoto guta nezvose zvakapambwa, izvi zvese, zvive chinopiwa chinopisirwa Jehovha Mwari wako, uye chichava matongo mazhinji nekusingaperi. Izvo hazvingazovakwizve. 17 Uye hapana chechinhu chinonyangadza chinonamatira paruoko rwako, kuti Jehovha arege kutsamwa kwake kukuru, akunzwire tsitsi, ave netsitsi newe, akuwanze, sezvaakapikira madzibaba ako, 18 unoteerera inzwi raJehovha Mwari wako, uchengete mirairo yake yose yandinokuraira nhasi, kuti uite zvakanaka pamberi paJehovha Mwari wako.
Dheuteronomio 13: 6 Kana hama yako, mwanakomana waamai vako, kana mwanakomana wako, mwanasikana wako, mukadzi wako kana shamwari yepedyo ikakutsausa, muchivanzika, achiti: Hendei tinoshumirira vamwe vamwari, vasina kumboziva iwe kana madzibaba ako. vamwari vendudzi dziri munzvimbo dzakakukomberedza, dziri pedyo newe kana kure newe, kubva kuno mumwe mugumo wepasi kusvikira kune mumwe mugumo wawo; 8 hauzobvumirana naye, kana kumuteerera; uye ziso rako harichamunzwiri tsitsi, kana kumumanikidza, kana kumuvharidzira, 9 asi iwe uchamuuraya; ruoko rwako ruchatanga kusimuka pamusoro pake kuti vamuuraye, uye ipapo ruoko rwevanhu vese. Unofanira kumutaka namabwe kusvikira afa, nekuti iye akada kukuparadzanisa naJehovha Mwari wako, wakakubvisa munyika yeEgipita, paimba youranda; 11 kuti vaIsraeri vese vanzwe, uye vatye, uye varege kuzoitazve mukati mako seichi.12 Kana iwe ukanzwa kuti zvinonzi kune rimwe ramaguta ako aunopihwa naJehovha Mwari wako kuti ugare mukati mawo, 13 kuti vanhu vasingadi Mwari, vakamanikidza vagere muguta ravo, vakabuda mukati mako, vachiti, Hendei, tinoshumirawo vamwari vavamwe vanhu, vamusina kuziva; 14 iwe uchabvunza, uye iwe uchatsvaga nekubvunza zvakashama; uye kana zvikaita sechokwadi, chinhu, kuti chinonyangadza chakadai chakaitwa mukati mako, 15 uchaitira zvakaipa vagari veguta iro nemupendero webakatwa, uchiriparadza nezvose zvirimo, urayai zvipfuyo zvavo nemuromo webakatwa.

16 Uunganidze zvinhu zvavo zvose zvakapambwa pakati penzvimbo, uye uchapedza nomoto guta nezvose zvakapambwa, izvi zvese, zvive chinopiwa chinopisirwa Jehovha Mwari wako, uye chichava matongo mazhinji nekusingaperi. Izvo hazvingazovakwizve. 17 Uye hapana chechinhu chinonyangadza chinonamatira paruoko rwako, kuti Jehovha arege kutsamwa kwake kukuru, akunzwire tsitsi, ave netsitsi newe, akuwanze, sezvaakapikira madzibaba ako, 18 unoteerera inzwi raJehovha Mwari wako, uchengete mirairo yake yose yandinokuraira nhasi, kuti uite zvakanaka pamberi paJehovha Mwari wako.

Zviripachena Francisco, unovenga Jehovha, Jehovha anokuvengawo uye akakupa nzvimbo yakakosha kwauri, usanyunyuta, mumuviri wemunhu kwete masero ese anoshanda sematsipa akajeka, iwe wakaita senge hemorrhoid cell kumucheto kubva anus yemurume wakakora, wakakora wekutevera kuraira kwako muBible rako reBabylon, yekudya nyama yenguruve senge vhidhiyo yako yakafa dovnot anorambidza, nyama yakarambidzwa naJehovha kudya mumutemo wake.

Papa Francis uye neshoko raMwari muna VaRoma 9:21 Kana kuti muumbi haana simba pamusoro pemadhaka, kuita hupfu hwacho girazi rekuremekedza uye rimwe rekuzvidza?

ZVIREVO 16: 4 Jehovha akazviitira iye zvinhu zvese, hongu, kunyange akaipa, zuva rezvakaipa. Isaya 66:24 “Zvino vachabuda, ndokuona zvitunha zvevakandimukira; honye dzinozvidya hadzingafi, moto unozvipisa haungadzimi, uye vachatemwa nevanhu vese. ”

sei vachazove mugehena? nekuti vakafanana nerudzi rwevanhu vakashevedzera vachiti: “Hupenyu hwakareba kuna Bharabha nerufu kuna Kristu!”

Ivo vakadenha mukupanduka kwavo nemirairo yaJehovha sezvakatsanangurwa mitsara kumusoro! Sezvakaita papa Francis!

Jesu akabatwa nekuponda, vavengi vavo vaishandisa kuchera, ini ndakabatwa nekupambwa, vavengi vangu vaishandisa kuchera, ruramisiro kuna Jesu zvakare irwo ruramisiro kwandiri, kuda kururamisira ndiko kuda mutemo waMwari, mutemo wetsion, kuvenga Mwari ndiko kuvenga kururamisa, kuvenga Mwari ndiko kunyepedzera evhangeri yevaranda vavo, kuvenga Mwari ndiko kuchera kupesana nekuonekera kwemurume nengirozi dzake dzinoyera, ndicho chikonzero nei Satani nevashandi vake vachienda kugehena. (Zvakazarurwa 12: 7-12)!

+++

THE MARCH OF THE BEAST

=

+

THE MARCH OF THE BEAST

+

thecrossandthelaw
thechrististhesonofJehovah
=

[Babilonia ya ha sido juzgada, ha sido hallada culpable y en justicia ha sido condenada al infierno]

nueva tierra y cielos
==
micah 7 8_10 en
indignation
DIBUJANOSBIEN
JESUSODIAASUSENEMIGOS
laverdad
==
===
[3] La profecía en lenguaje figurado de la reversión del pecado original de Adán y Eva
https://textos-y-relaciones.blogspot.com/2019/08/evangelio-de-felipe-71-mientras-eva.html
[4-2] El ABC del Verdadero Cristianismo ha sido re-descubierto y yo lo anuncio (Salmos 118:17-23) : https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/
[5] El orgullo y despecho de una mujer causó su acto calumnioso contra mi, ¿que culpa tengo yo de haberle gustado a ella y ser fiel y celoso?.
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/esto-me-pasa-porque-soy-fiel.html
[6]
Satanás es una criatura con vida, porque Satanás vive en cualquier calumniador, y tiene miedo y sus miedos se cumplen.
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/el-vidente-vera-la-luz-pero-el-ciego-no.html
[7]
No todos los caminos conducen a Roma, solo las falsas religiones lo hacen
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/ellos-dijeron-todos-los-caminos.html
[9] Hijo de Satanás (calumniador), Satanás no te podrá defender, porque Satanás no tiene argumentos de defensa coherentes,
además Satanás es tan culpable como tu, y porque Satanás es una bestia como abogado defensor.
https://el-enemigo-del-anticristo.blogspot.com/2019/05/el-anti-anticristo.html
[10] La profecía lo confirma: El ejército ganador se reparte el botín arrebatado al perdedor.
https://cristo-uso-corto.blogspot.com/2019/08/miguel-olvidate-de-eliza-satanas-tu.html
LA PARABOLA DEL BUEN FORNICADOR
La parábola no contada del buen fornicador y el falso cristiano que lo calumnia!
el final del clasico en peru alianza universitario cristal boys
Miguel: “Satanás, tu no solo lo pareces, sino que eres del otro equipo, te gusta ademas el color crema y escarlata, al igual que ese sacerdote de tu iglesia …“

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s