Kukonda anthu osalakwa kumatsutsa oyipa, koma kukonda anthu osalakwa kudzapulumutsa olungama!

Kukonda anthu osalakwa kumatsutsa oyipa, koma kukonda anthu osalakwa kudzapulumutsa olungama!
“Adandipha” mchaka cha 2001, – Koma thandizo locheperalo lidandithandiza (Danieli 11:34).

Lero m’mawa ndidapatsidwa kulemba zofanizira izi kuti ndichifanizitse uneneri wa pa Danieli 2:44.

Ulosiwu ukufanana ndi momwe chitsulo chamlingo wa mwezi chikufikira dziko lapansi mwachangu, mowombana mwachindunji komanso mosadukiza, ndipo padziko lapansi pano ndi pomwe maulamuliro a maudindo apamwamba adadziwa, kuti pamodzi adayesa kuti atembenuzire njira yake yosavomerezeka, ngati asteroid angayankhule ikanati: “Dziko lapansi lili ngati mkwatibwi wanga wamkazi ndipo andiyitanira”, ndipo ngati nthaka ikanalankhula Idzanena kwa asteroid: “bwera” , zoterezi zikadachitika, anthu amakhala ngati nyerere pa tsamba lomwe limayandama pamtsinje kulowera kumadzi. “

Danieli 2:40 Ndipo ufumu wachinayi udzakhala wolimba ngati chitsulo; ndipo monga chitsulo chimagumuka ndi kuthyolamo zinthu zonse, chidzagundika ndi kuphwanya chilichonse. 41 Ndipo zomwe udaziwona mapazi ndi zala, mwina zadongo loumba komanso mwina chitsulo, udzakhala ufumu wogawanika; Pambuyo pake pali ena mphamvu za chitsulo, monga momwe mudawonera chitsulo chosakanizika ndi matope ophika. 42 Ndipo chifukwa zala zakumaso ndizitsulo ndi zina dongo, ufumuwo udzakhala wamphamvu, koma pang’ono wosalimba. Monga momwe mudawonera chitsulo chosakanizika ndi matope, chimasakanikirana ndi mothandizana ndi anthu; koma sadzalumikizana wina ndi mnzake, monga chitsulo sichimasakanizika ndi matope. 44 Ndipo m’masiku a mafumu awa, Mulungu wa kumwamba adzauka ufumu woti sudzawonongeka ku nthawi zonse, kapena ufumuwo sudzasiyidwa kwa mtundu wina wa anthu; lidzaphulika ndi kutha maufumu awo onse, koma lidzakhala chikhalire.

Daniel 2:45 momwe mudawonera kuti kuchokera m’phiri mwala udadulidwa, osati ndi dzanja, chitsulo chosemedwa, mkuwa, matope, siliva ndi golide. Mulungu wamkulu adaonetsa mfumu zomwe zachitika mtsogolo; ndipo malotowo ndi owona, ndipo kumasulira kwake ndikhulupirika.

Pankhaniyi, izi zikuwoneka ngati wosewera mpira wapadziko lonse lapansi yemwe amaganiza kuti ndiye wosewera waluso kwambiri padziko lapansi, ndikunena kuti: mukuganiza kuti aliyense amene ali ndi luso pa mpira wakhala akufuna kudzipereka ku mpira wolembedwa?

Pankhaniyi, izi zikuwoneka ngati mayi yemwe amapambana tsamba la Miss World yemwe amakhulupirira kwambiri kuti ndiye mkazi wokongola kwambiri padziko lapansi, ndikunena kuti: mukuganiza kuti azimayi onse akufuna kuchita nawo mpikisano womwe mwapeza? .

Chilombo chachinayi ndi ufumu womwe umadziona ngati wosagonjetseka, chilombo chachinayi ndi ufumu womwe umadziona ngati wopanda pake, kufikira atazindikira kuti pali zinthu zina zomwe sangathe kuzilamulira, kufikira atazindikira kuti pali zinthu zomwe zimathawa zosefera zawo, ndiye Zopusa kwambiri kumva osagonjetseka!

Kodi ndikumva kukhala wosagonjetseka?

Sindine wogonjetseka, yemwe ndi wosagonjetseka ndi Yehova, ndipo ngati akufuna agawana kusagonjera ndi ine kuti asandisiye kufa !!!

(Hatchi yoyera ndi gulu lake lankhondo)

Kuyesera kosakhululukidwa kwa kupha adani anga motsutsana ndi ine pamulingo wololeza wofuna kudzipha pogwiritsa ntchito mankhwala opangira mankhwala.

Kwa munthu wanga yemwe amayesa kupha munthu wosalakwa ali ndi mlandu ngati amene amakwaniritsa zolinga zake zoipa, ndiye kuti gehena idzadzaza ndi anthu omwe ali ndi zolinga zoyipa!

(Anthu onyoza amenewo ndi obwereza!)

Ngakhale ndili ndi moyo, ndikuti, ngati tingalankhule za mphamvu zanga, ndinaphedwa ndi adani anga, ndinadzipha mchaka cha 2001, ndili ndi zaka 26,

(amene anali ine)

Ndinaphedwa ndi adani anga, abale anga osalolera chifukwa choti ndimalalikira motsutsa kupembedza milungu yachikatolika, monga ndidafotokozera kale.

Ndinatsala pang’ono kudzipha, moyo wanga unali wofanana ndi hade ndipo ndimaganiza: “Imfa ndiyabwino kunyozetsa kukhala ndi moyo waulere koma monga mdindo chifukwa cha mapiritsiwa kapena otsekeka amongeko amisala”, https://bestiadn.com / 2019/09/10 / thats-momwe-i-anali-february-2000-i-anali-wazaka makumi awiri ndi zitatu-ine-amangofuna-kupeza-mkazi-wabwino-kuti-akhale -mkazi wanga/

Ndikufuna kuponyera mlatho pamalopo chifukwa chikhalidwe changa chidasinthidwa chifukwa cha zinthu zodukiza zomwe adani anga adandikakamiza kuti ndikhale pachiwopsezo chokhala kundende ngati sindikuchita, ndimadziponya, ndidamva kuti ndili ndi palibe njira yotayira kapena china chake chotaya, koma ndalandira thandizo kuchokera kumwamba, monga kwalembedwa:

Danieli 11:33 Ndipo anthu anzeru a anthu adzalangiza ambiri [koma kale]; Ndipo masiku angapo adzagwa ndi lupanga ndi moto, ali mu ndende ndi kufunkhidwa. (Izi ndi zomwe zidandichitikira ine! (Luka 21: 21) Koma izi zisanachitike, iwo adzakukhazikitsani, ndikukuzunzani, ndikupereka inu m’masunagoge ndi ndende (malo azamisala), kukutsogoletsani kukhala mafumu ndi abwanamkubwa wanga m’malo) Dzinalo

(Ndi kuphatikizika kwa agalu omwe safuna kuti ataye mphamvu, koma omwe amadziwa kuposa momwe anthu wamba amawadziwa).)

Zomwe zimachitika mwa oyera obadwanso mwatsopano zikugwetsedwa ndikuti Yehova amawalanga, chifukwa podzudzula oyera ake, Yehova amawawonetsa njira yoyenera, Yehova akuwadzudzula chifukwa cholalikira mokomera zonena zawo m’mabuku oyera opanduka, kuvomereza “tirigu ndi udzu” , zoona komanso zabodza zomwe mabuku awa ali ndi !!.

Oyera anali othamanga ndipo sanatenge nthawi yokwanira kusanthula ndi kufananizira zomwe zinali zolakwika!

+

https://bestiadn.com/2019/08/16/proverbs-2813-he-who-conceals-his-transgressions-will-not-prosper-but-he-who-confesses-and-forsakes-them-will-obtain-mercy/

+

Izi zidakwaniritsa ulosi womwe ngakhale Mulungu wawo sanamvetsetse (milungu yawo), Mulungu yemwe amafunsa golide ndi siliva ndipo anthu onyansa amamuyamika, antchito awo amalalikira pazifukwa izi: “Dziko lapansi lomwe lili ndi mapulaneti ake limasowa ma golide kapena china chonga golide kapena chomwe chili ndi golide chili m’mitsempha mwawo! “, pomwe amithenga amdima awa akunena kuti Yehova ndiye Mulungu woipa amene amapempha nsembe za ana, pomwe mulungu wopereka anthu ndi” Anunnakki “omwe amamuyamika, Ndipo operekawo ndi ana awo, nyama, 666, ana a “Anunnaki”.
(Masalimo 118: 18 – Mlengi adandilanga kuti andidzudzule, ndili ndi zolinga ziwiri: chimodzi: kuzindikira kuti sindikulalikira, chifukwa zikadakhala choncho, ndikadapanda kugwa ndikaganiza kuti zovutazi zidachitika kale m’mbuyomu … koma kuchokera pazomwe zidalembedwa mu Daniel 12 ndi nthawi ya zowawa, zidayenera kuchitika monga chonchi…, ziwiri: kudziwa adani anga, chifukwa si onse omwe ankawoneka ngati ogwirizana Othandizana nawo!):

Masalimo 118: 12 Anandizinga ngati njuchi; anayatsidwa moto ngati minga.
Koma m’dzina la Yehova ndidzawawononga.

13 Mwandikankha kuti ndigwe,
Koma Yehova anandithandiza.

14 Mphamvu yanga ndi nyimbo yanga ndi YAH,
Ndipo wakhala chipulumutso.

15 Liwu la chisangalalo ndi lopulumutsa lili m’mahema a olungama;
Dzanja lamanja la Yehova limatha.

16 Dzanja lamanja la Yehova ndi lopanda pake;
Dzanja lamanja la Yehova limalimba mtima.

17 Sindidzafa, koma ndikhala ndi moyo,
Ndipo ndikuuza ntchito za JAH.

18 Chilango changa +
Koma sanandipereke ine kuti ndife.

Nditsegulireni zitseko zachilungamo;
Ndilowa kudzera mwa iwo, ndidzatamanda JAH.

20 Ili ndi chipata cha Yehova;
Kudzera mwa iwo, olungama adzalowa.

21 Ndidzakutamandani chifukwa munandimva,
Ndipo mwandisiya kuti ndipulumutsidwe.

Mwala womwe omanga adakana
Wakhala mutu wa ngodya.

koma agalu amakhulupirira kuti izi zinachitika chifukwa, iwowo, agaluwo, amaposa oyera mtima, ndipo agalu akudzitamandira zopanda pake chifukwa cha zoyipa zawo, sazindikira kuti akhala zida zokhazokha, zomwe, kamodzi ntchito yangwiro ya oyera mtima zatha, zida zonyada zaponyedwa mu zinyalala, agalu osauka!

(Mulungu amatsogolera oyera mtima wake kudzera mchirikizo chawo kwa olungama (2 Timoteo 2: 10) Chifukwa chake, ndimapirira zonse chifukwa cha osankhidwa, kuti nawonso alandire chipulumutso chomwe chiri mwa YEHOVA komanso nawo ulemerero wamuyaya.)

Yesaya 45:20 Sonkhanani pamodzi, mubwere; Sonkhanitsani onse opulumuka pakati pa amitundu. Iwo amene amapanga nkhuni za fano lawo, sadziwa.

Yesaya 45:20 Sonkhanani pamodzi, mubwere; pamodzi ndi onse opulumuka pakati pa amitundu. Iwo amene amamanga nkhuni za fano lawo, ndi iwo amene amapemphera kwa Mulungu wosapulumutsidwa, sadziwa.
21 Nenani, bweretsani, ndipo onse alandane; Ndani adamva izi kuyambira pa chiyambi, ndipo zomwe ananena kuyambira nthawiyo, koma ine ndine Yehova? Ndipo palibe Mulungu koma Ine; Mulungu ndi Mpulumutsi yekha; Palibe wina kunja kwanga.

Daniel 11:34 Ndipo pakugwa kwawo adzapulumutsidwa ndi thandizo laling’ono; ndipo ambiri adzagwirizana nawo [mwachinyengo].
Nditatsala pang’ono kuti ndidziyitse koma m’mene ndimafuna kuchita, ndinawona mayi wina wachichepere akundiyandikira ali ndi mwana wazaka zitatu ndi zisanu, ndipo ndimaganiza:

“Ndikadziponya kutaya kanthu ndithandizira mwana wosalakwa amene alibe vuto lililonse lomwe limandivuta, mwana ndi mayi ake amachoka kaye ndikachokapo ndipo akachokapo ndiyesanso”

Chifukwa chake ndidayesa kuyesaku, ndimayesanso, koma ndikangodutsa mlatho ndipo galimoto idadutsa pang’onopang’ono, ndipo ndidaganiza: “Ndikadziponya ndekha thupi langa lidzagwera pamgalimoto ndikupweteketsa driver yemwe alibe mlandu pa chilichonse chomwe chimachitika kwa ine ”, ndichifukwa chake sindinadziphe ndikudzipha kuti ndizinena.

Chikondi chinandipulumutsa, chikondi cha osalakwa chidandipulumutsa!
Izi ndi zomwe zimapulumutsa osankhidwa,
Kukonda anthu ochimwa kudzaweruza ochimwa,
koma kukonda anthu osalakwa kudzapulumutsa olungama!

Mateyo 24:10 Ambiri adzapunthwa nthawi yomweyo, nadzapulumutsana, ndipo adzadana. 11 Ndipo aneneri wonama ambiri adzauka, nanyenga ambiri; 12 Ndipo pakuchulukitsa zoyipa, chikondi cha ambiri chidzazilala. 13 Koma iye wopilira kufikira chimaliziro, adzapulumuka.

//

Papa Francis ndi mawu a Mulungu mu Aroma 9:21 Kapena kodi woumba alibe mphamvu pamatope, kupanga mtanda womwewo kapu ya ulemu ndi ina yopanda manyazi?

Ekisodo 20: 4 Simudzadzipangira fano, kapena fanizo lililonse la kumwamba, kapena pansi, kapena pansi pa madzi. 5 Simudzawagwadira, kapena kuwalemekeza.
Chispanya Woweruza wamphamvuwo pa ola limodzi, ndiye kuti 2: 2

//

Masalimo 58:10 Wolungama adzakondwera pakuona kubwezera;
Mapazi ake amasamba m’mwazi wa woyipayo. 11 Kenako mwamunayo adzati: Zachidziwikire kuti mphoto ili ndi olungama;
Zowonadi kuti kuli Mulungu amene amaweruza padziko lapansi.
Chivumbulutso 16: 5 Ndipo ndinamva mngelo wa madziwo,

[kasupe wamadzi]

Kuti anati: ndinu olungama, O Ambuye, ndinu ndani, ndi amene mudali, Woyera, chifukwa mudaweruza zinthu izi.
6 Popeza anakhetsa magazi a oyera ndi a aneneri, nawonso mwawapatsa iwo kuti amwe magazi; Inde, akuyenera.
7 Ndipo ndinamvanso wina, amene kuchokera kuguwa lansembe anati, Zowonadi, Ambuye Mulungu Wamphamvuyonse, maweruzo anu ali owona ndi olungama.
6 Pakukhetsa magazi a oyera ndi aneneri, ndipo mwawapatsa iwo kuti amwe magazi; Ayenera.
Yesaya 49:26 Ndipo ndidzawadyetsa thupi lawo, ndipo adzaledzera ndi magazi awo ngati ndi vinyo wokoma; ndipo anthu onse adzadziwa kuti Ine ndine Yehova Mpulumutsi wako, ndi Mombolo wako, Wamphamvu wa Yakobo.
Chilungamo kwa oyera a Wam’mwambamwamba! (Werengani Danieli 7: 17.) Zamoyo zazikulu zinayi ndi mafumu anayi amene adzauke padziko lapansi. 18 Kenako oyera a Wam’mwambamwamba adzalandila ufumuwo, ndipo adzapeza ufumuwo mpaka zaka zana, mpaka muyaya mpaka muyaya.
19 Kenako ndinali ndi chidwi chofuna kudziwa chowonadi chokhudza chilombo chachinayi, chomwe chinali chosiyana ndi zina zonse, chowopsa kwambiri, chakuti chinali ndi mano achitsulo ndi misomali yamkuwa, ndipo chinadya ndi kupuntha, ndi zotsala zidaponderezedwa ndi mapazi ake; 20 Komanso pafupi ndi nyanga 10 m’mutu mwake, ndi inayo yomwe inatuluka, yomwe itatu inali itagwa. Nyanga imodzimodziyo inali ndi maso, ndi kamwa yolankhula zazikulu, komanso yowoneka yayikulupo kuposa inzake. 21 Ndipo ndidawona kuti lipenga ili lichita nkhondo ndi oyera, ndipo adawagonjetsera, 22 kufikira Wamasiku Ambiri adadza, ndipo Oyera Wam’mwambamwamba adaweruzidwa; ndipo nthawi idadza, ndipo woyera adalandira Ufumuwo.
[Papa Francis, popandukira Yehova, akulengeza kuti chilango cha imfa sichili chovomerezeka m’milandu yonse. ]
[Ndi mawu anu motsutsana ndi anga, ndipo m’modzi yekha ndi amene ati apambane]
Moni, ine ndine José Galindo, ndili kuno ku Lima, Peru, mzinda womwe ndimakhala, komwe ndinabadwira, ndili ndulo pakhomo la tchalitchi cha Lima, mpingo wa opembedza mafano, pali nyumba yachifumu, ndipo pali Plaza de armas, mphindi zochepa zapitazo, mphindi zochepa zapitazo, ndadutsa pafupi ndi chithunzithunzi cha fano la Namwali, la Namwaliyo Mariya, ndadutsa pafupi nawo, pakhala pali ansembe achikatolika komanso anthu akuimba pa chifanizo chawo, ndipo muganiza kuti ndikusamala? Sindisamala zikhulupiriro za ena, kupatula zikhulupiriro za anzanga, zomwe ndimayang’ana, ndikuti [anthu olungama], momwe ndimalongosolera, kuti anthu odzichepetsa monga momwe ndidakhalira, komanso Ndikadali, chifukwa ndikadakhala kuti ndikadakhala wopambana, ndikadapemphedwa kuti ndizipembedza, koma ndikulakalaka kuti ndilemekeze Mlengi, ndimayesetsa kuti anthu odzichepetsa ngati ine, ozama mu mtima mwawo asangalatse Mulungu, ndikufuna anthu awa adziwe chowonadi, ndikutanthauza, izi sindigwira ntchito kwa aliyense, zikuwoneka bwino mu Daniel 12: 1 kuti Michael akadzuka, ndipo zonse zikuwonetsa kuti ndi ine, amawuka mokomera ana a anthu a Daniel, ndipo ndani ana a anthu a Daniel ?, olungama,

Daniel 12 akuti: “ndipo nthawi yomweyo anthu ako adzamasulidwa, amene alembedwa m’buku, sizimawerenga kuti,” anthu onse adzamasulidwa, “kodi izi zikutanthauza chiyani? Kuti pali anthu omwe sangavomereze kuti zomwe akuchita ndi kupembedza mafano, kuti angafune ngakhale pang’ono kuti asamamvere zonena zowonetsera kuti machitidwe awo ndi opembedza mafano, sangafune kumvera, ali okhutira ndi zomwe zikuchitika owazungulira, amavomereza zinthu momwe zilili ndipo safuna kusintha, ndipo ndi momwe zinthu zilili kwa anthu ambiri, ndichifukwa chake ndimawalola kuti akhale momwe alili, sindisamala kwambiri zikhulupiriro za ena, zomwe ndili kufunafuna ndi chilungamo kwa ine chifukwa ndalandidwa chifukwa ndasiya kupembedza mafano, nditangophunzira, ndikuwerenga ndikuwunika zinthu zingapo za m’Baibulo, kuti zomwe ndimachita monga Mkatolika zinali kupembedza mafano ndidayimitsa Popeza ndinali Mkatolika, ndipo ndinayamba kulalika mawu mu Bayibulo, osawerenga zonsezo, ndinakhulupirira kuti Bayibulo ndi mawu onse a Mulungu, chifukwa ndinali nditangowerenga zochepa, koma zochepa zomwe ndidawerengazo zinali zokwanira muzindikira kuti zomwe ndimachita monga mphaka holic man anali oti azichita zopembedza mafano, inali nthawi yomwe banja langa ndi anthu omwe adagwirizana nawo atandibera, sankalemekeza ufulu wanga, ndiye zomwe ndikufuna ndikuchita chilungamo, ndalongosola kale mu blog yanga [bestiadn. com – 777.health.blog], zomwe ndikuyang’ana ndikugwiritsa ntchito lamulo la talion, palibe amene ali ndi ufulu wondiletsa ufulu wanga kuti ndisiye kukhala Mkatolika komanso kuti ndizilalikira, ndili ndi Baibulo m’manja ( nthawi imeneyo ndidakhulupirira mu Bayibulo: Masalimo 118: 18, Chivumbulutso 13: 7, Mika 7: 9-10), kuti Katolika ndikulambira milungu palokha, ndiye kuti, agwiritsa ntchito mwano ine, apanga matenda amisala kuti Sindinakhalepo ndipo sindinakhalepo, ndipo zonse [kudzipatulira ndekha] munthawi yanga yopumira kuyesa kuthandiza iwo omwe sangafune kupunditsidwa, chifukwa panthawiyo
[Ine] ndinalibe ntchito, (ndimafunafuna ntchito malinga ndi maphunziro anga koma sindinathe kuyipeza…,), koma ndikupeza kuti sindipeza, ndinawononga nthawi yanga pazomwe ndikunena, koma sizinapeze chonde banja langa ndipo ndichifukwa chake adapanga zonse zomwe ndinakumana nazo ndi matenda a schizophrenia, zomwe ndimadwala nazo kuyembekezera, komanso zonena zonse zabodza zomwe zakhumudwitsa ubwana wanga, ndikutanthauza zaka zanga za 20, chabwino ndiye chomwe ndikufuna ndikusasintha anthu, anthu azikhala chomwecho nthawi zonse, sindingathe kusintha chikhalidwe cha anthu, nthawi zonse anthu adzakhala monga momwe aliri, wopembedza milungu yachilengedwe (adzakhala wopembedza fano), adzakhala wopembedza mafano mwachilengedwe, koma oyenera adzakhala nthawi zonse anthu olungama, ndipo ndikukhulupirira kuti anthu olungama akufuna kudziwa chowonadi, ndipo kwa iwo ndikamagwira ntchito pabulogu yanga, Asilamu ambiri apitiliza kukhala Asilamu, Akatolika ambiri apitilizabe kukhala Akatolika, ndipo ambiri a “Mboni za Yehova” pitilizani kukhala “a Mboni za Yehova”, “Witne wa Yehova wabodza mabodza
M’malo mwake, chifukwa Mboni yeniyeni ya Mboni imakhulupirira maulosi onse, koma sakhulupirira, Mboni yabodza ya Yehova ipitabe kukhala yabodza ya Mboni za Yehova, ndipo olungama apitiliza kukhala olungama, monga ine, ndikudziyesa ndekha, ena amati : “Palibe wolungama”, zikutheka bwanji kuti palibe olungama?, Yang’anani bwino maulosi, [amalankhula za olungama]: “Masalimo 118: 20”: “Ili ndi khomo la Yehova, olungama adzadutsa “, olungama okha ndi omwe angavomereze izi, sikulakwa kunena kuti tonse ndife osalungama,. Uku ndikuneneza, chifukwa munthu akudziwa kuti ndi wopanda chilungamo], sizimamupatsa ufulu kuganiza kuti aliyense ndiwofanana naye , taganizirani za bambo wina yemwe amati:
“Tonse ndife anthawi yomweyo”, sizowona, akhoza kukhala wofulumira, sitili tofanana, simungakhazikitse aliyense m’thumba lomwelo, pali ochimwa, pali ochimwa oyipa, mwachilengedwe omwe nthawi zonse azikhala ochimwa oyipa, koma izi sizitanthauza kuti tonse ndife ochimwa oyipa, Mulungu amawona kupembedza mafano ngati chimo, koma pali mitundu iwiri ya opembedza mafano, mwa lingaliro langa, opembedza milungu yachilengedwe ngati anthu omwe angodutsa (pagulu lawo), otentheka, amene sachita ngakhale chifukwa cha nkhani zomwe amakamba za nkhaza za ana zimasungidwa kutali ndi ziphunzitso za magulu amenewo aanthu, komanso wopembedza mafano mosazindikira, monga ine ndinali mwana, chifukwa cha zinthu zazing’ono zomwe ndidachoka Katolika, monga momwe ndifotokozera pabulogu yanga,

Monga momwe ndimafotokozera mu blog yanga, ndili ndi zaka 20 kapena zaka 21, ndimachokera kusewera masewera [a mpira], ndipo ndidawona munyuzipepala kuti munthu wina wotchedwa “U” adapha munthu yemwe amapanga “Alliance” kapena mosemphanitsa, ndipo ndidati mumtima mwanga: “(Izi sizikumveka), ndikamva mawu a Mulungu kutchalitchi (Mulungu anena china chake)”, ndinapita kutchalitchi ndipo wansembe, wopembedza mafano, Yemwe adafotokoza mawu omwe Yesu amalankhula ndi Petro, ndipo adalembanso motere: “Iwe Peter akuti sukundikana, koma ukuoneka ngati umakonda kwambiri” U “, uzandikana katatu”, ndiye ine ndakhumudwitsidwa ndikuganiza motere: “anthu awa akuyenera kukhala pafupi ndi Mulungu, ndipo ndangoona nkhani yakupha anthu opembedza fano, zachinyengo zomwe zili ngati mpira (kubetcha mpira, mpira wolembedwa), zopusa izi, ndipo munthu uyu amalankhula chimodzimodzi, mawu omwewo, ndikutanthauza kuti munthuyu akupepesa kwathunthu ku zopusa za “Ine ndiye” U “”, “kapena” Ndine wa “Allian ce “”, ndidati mumtima mwanga: Ichi ndi chiyani? “, Ndiye kuyambira nthawi imeneyi kudali koyamba kuchoka ku Katolika, nditakhala Mkatolika ndidakhumudwitsidwa, ndikuti ngakhale ndidakhala ndisanamvepo zamilandu yaposachedwa, ndikadakhala kuti ndikadatha kudziwa kuti pano pali chifukwa pa intaneti, zokhudzana ndi ansembe ambiri achi Katolika, popanda kuwerenga Bayibulo ndikadasiya kukhala Mkatolika, ngati pachilichonse chofunikira (mwachidziwikire), mawu opanda pake a wansembe pamaso pa omvera ake, ndikulimbikitsa kupembedza mafano mu mpira, kale pakuchokapo, tangoganizirani ngati mu nthawi yanga intaneti idapangidwa monga momwe iliri tsopano, ndikadasiya kukhala Mkatolika pazankhani izi, zotukwana, ndikadasiya kukhala Mkatolika kuyambira ndili ndi zaka 17 kapena 14 kapena kuyambira ndili ndinaphunzira kuwerenga ndi kulingalira, tsopano yang’anani anthu onse omwe akudziwa nkhanizi koma osatsegula maso kuti azindikire kuti akutamanda zifaniziro ndi zifanizo zomwe zilibe malingaliro, sindingathe kuwapangitsa kuti awone, nditha osapanga bli ndawona kuwalako, wakhungu adzakhalabe wakhungu ngakhale atayenda mu kuwala kwa masana, zomwe ndingachite ndikupanga yemwe si wakhungu kuti awone kuwala, chifukwa ndani amatha kuwona mphezi mkati mwa msewu wakuda, amatha kuwona tsiku kunja kwa ngalande, tsamba langa lili ngati nyali, iye amene wapenya adzamvetsetsa, iye amene amvetsa zoyambira akhoza kumvetsetsa zomwe zapita patsogolo, koma amene amafotokoza zoyambira, amene amakambirana za ABC osavomereza DEF, yemwe sangathe kuvomereza kuti 1 1 ndi 2 samamvetsetsa njira zapamwamba kwambiri za masamu, chifukwa chake sindivutika kuwauza kalikonse, sindisamala, zili ngati munthu amene amagonana amuna kapena akazi okhaokha, sindingamuletse momwe angakhalire, anthu ogonana amuna kapena akazi okhaokha azikhala amuna kapena akazi okhaokha (Chibvumbulutso 22: 11, Daniel 12:10) ndipo ndiwo bizinesi yawo, sindingasinthe momwe amakhalira , Sindingathe kupanga munthu woyipayo kukhala wabwino, sindisamala ngati amuna kapena akazi okhaokha atakwatirana bola, bola asasokoneze ndi ine, kuti pakati pawo azichita zomwe akufuna, zomwe zimandisangalatsa ndichakuti anthu ngati ine amalemekezedwa, ndipo ndikulunjika ngati Khristu, ndipo sangathe kukopa Khristu ngati kuti Khristu opangidwa chifukwa sanayimbidwe, ndipo alibe ufulu wondinyalanyaza ufulu wanga kuti andifunse mafunso ndi ma apuloni oyera azamalamulo akufuna kuti ndinene kuti ndili ngati iwo (Yehova anandipulumutsa ku zomwe adani anga akanakhala nazo) anafuna, sanandigwiririle chiwerewere, Yehova anateteza Loti kuti, Yehova adanditeteza inenso, ndipo Yehova amateteza ana ake onse nawonso (Yesaya 1: 9), amuna omwe amandizunza komanso azimayi omwe adakwanira , sanakwaniritse zolinga zawo, koma anali ndiimfa yoopsa, yopweteka kwambiri, chifukwa Yehova nthawi zonse amasamalira ana ake, Sangandigwire katatu, sangandilande ufulu wanga kufuna ndikusankha namwali Ndi mkazi wangwiro woti ndimukwatire, andiletsa Mwina andibera katatu, ndipo sizabwino !. Amandiika muukapolo ndikulepheretsa kufuna kwanga, pa unyamata wanga, kwa mkazi amene ndimafuna namwali, ndinali mwana ndipo ndinali ndi ufulu ndipo ndikadali ndi ufulu kukwatiwa ndi namwali, ndipo ine ndikamawerenga Miyambo 19:14, pomwe pamati munthu amene wapeza mkazi amapeza chiyanjo cha Yehova, ndiye ndidaganiza zodzipereka kuchikristu chifukwa ndimafuna ndipo ndikufunabe mdalitsowo, golide ndi siliva sindikuzifuna, ndikusaka mkazi kwa amene ndingakhale wokhulupirika!, chifukwa ndine wansanje, II ndikufuna kukwatiwa ndi namwali, monga Mulungu amalamulira, momwe ndimakondera, bwanji? Chifukwa chiyani ndikwatire mkazi yemwe anali kale ndi mamuna wina ndikakhala ndi mwayi wochita izi ndi mkazi yemwe ndi namwali ndipo sanamupsompsone munthu pakamwa?

zomwe zimachitika ndikuti matchalitchi awa amakwatirana azimayi olekanitsidwa, akazi amasiye ndi mahule, pamakhala kusamvana, koma ine sindisamala, sadzikwatirana nawonso, amapereka dalitsidwe lawo kwa aliyense, kwa obwezera okwera kwambiri omwe amapereka madalitso awo m’matchalitchi awo, m’mabanja awo, koma sindikufuna kulandira madalitso awo kapena kuvomereza kwawo, ngati ine, zipembedzo zonyenga sizoyenera kufunafuna chikondi cha namwali ndi mkazi wokhulupirika, chomwe ndikufuna ndichilungamo, osafuna kusintha mtundu wa anthu chifukwa ndizosatheka, chifukwa Danieli 12:10 imanena zangwiro kuti: “Oipa adzakhalabe momwe aliri, osazindikira, koma olungama adzamvetsa ndipo chifukwa chake adzakhulupirira motero adzapulumutsidwa ku mkwiyo wa Yehova, adzakhala ndi moyo ndi chikhulupiriro chawo (Habakuku 2: 4), mukuwona kuti pali tsankho lakuwoneka bwino, mu Yesaya 57 kumapeto kulinso tsankho, limawerengeka motere: “Ndidzabala zipatso zamilomo: mtendere kwa iye amene ali pafupi ndi iye amene ali kutali ”,” oyipa sangakhale chete, ali ngati nyanja yoyera kutaya zinyalala pamalire “,” palibe mtendere oyipa “, mukuwona, mtendere kwa ena (nkhosa kumanja) ndi manyazi kwa ena (namsongole kumanzere), mtendere kwa amuna abwino (mtendere kwa olungama), ndi” kusinthana kwa anthu okhetsa magazi “, Anthu okhetsa magazi ndi omwe amanamizira kuti amadziwa bwino kuti anthu omwe akuimbidwa milandu akunamiziridwa, akudziwa kuti alibe mlandu pazomwe akuimbidwa mlandu, awa ndi omwe akufuna nsembe ya osalakwa, awa ndi adani a Khristu , omwe anakonda zowawa zake pamtanda, iwo amene anakonda mabala a Kristu, iwo amene monga ma vampires anamwetsa magazi ake ndi magazi a oyera omwe anaphedwa m’makachisi awo odzaza ndi zifanizo (“Mzinda wa Babeloni” mu Roma), momwemonso antchito a ku Babeloni mkazi woledzera pomwa magazi a oyera ndi aneneri, Papa Francis akufuna moyo kwa Barrabas, zomwe zikutanthauza kuti, osaphedwa, Papa Francis sakufuna chilungamo kwa Yesu Khristu, chifukwa adaphedwa pamtanda, ndipo lamulo la abambo ake limalimbikitsa kuti iye amene akhetsa magazi Za munthu wosalakwa, magazi ake adzakhetsedwa, ndipo munthu wosalakwa adaphedwa: Yesu. (Yoshua!)

Ekisodo 20:13 Simupha.

Kukwaniritsa:

Ekisodo 21:12 Aliyense amene amapweteka wina aliyense, kupangitsa kuti afe, afe.
13 Koma amene sanafune kumukhumudwitsa, koma Mulungu wamuika m’manja mwake, pamenepo ndidzalozera kumalo kumene ayenera kuthawirako.
14 Koma ngati aliyense amadzinyenga motsutsana ndi mnzake + ndikumupha mwaukali, mumamuchotsa kuguwa langa kuti afe.

Papa Francis safuna chilungamo kwa ine, chifukwa sindinayikidwa kundende katatu, ndipo anayesa kutero mu Disembala 2018, ndipo lamulo la Atate wanga likulamula, kuti aliyense wobera wina ayenera kuphedwa. ”
Ekisodo 21:15 Simudzaba.

16 Usanenere wonama mnzake.

17 Usasirire nyumba ya mnzako, usasirire mkazi wa mnansi wako, kapena wantchito wake, kapena mdzakazi wake, kapena ng’ombe yake, kapena bulu wake, kapena kanthu kali konse ka mnansi.

Kukwaniritsa:

Ekisodo 21:16 Aliyense wobera munthu, ngakhale akagulitsa kapena akapezeka kuti ali nacho, amwalira.)
Ndikufuna chilungamo kwa Khristu, ndikufuna moyo wa Khristu, moyo wa olungama ndi kufa kwa oyipa, aneneri onyenga, abodza amwano, opereka ana, mfiti zophera ana ndi omwe awatsatira.

Koma kodi mungayembekeze china chake kuchokera mkamwa mwa munthu woipa ngati Papa Francis, yemwe nyumba yachiwembu ya asing’anga yapandukira malamulo oyambira a Mulungu?

Ekisodo 20: 1 Ndipo Mulungu analankhula mawu awa onse, nati, 2 Ine ndine Yehova Mulungu wako, amene ndinakutulutsa m’dziko la Aigupto, m’nyumba ya akapolo. 3 Sudzakhala ndi milungu ina patsogolo panga. 4 Simudzadzipangira fano, kapena chifaniziro chilichonse cha kumwamba, kapena pansi, kapena pansi pa madzi padziko lapansi. 5 Sudzawagwadira, kapena kuwalemekeza; chifukwa Ine ndine Yehova Mulungu wako, wamphamvu, ndi wansanje, kuti ndimayendera ana zoyipa za makolo mpaka mbadwo wachitatu ndi wachinayi wa iwo amene amadana ndi ine, 6 ndipo ndimachitira chifundo anthu zikwizikwi, kwa iwo amene amandikonda ndikusunga moyo wanga. malamulo.

Kukwaniritsa:

Duteronome 13: 1 Pakadzabwera mneneri, kapena wolota maloto pakati panu, ndipo alengeza chizindikiro kapena zozizwitsa, 2 ndipo ngati chikwanirocho kapena chosokoneza chomwe adalengeza kwa inu chidzakwaniritsidwa, ndikuti: Tisiyeni tsatirani milungu ina, kuti palibe amene mwakumana nayo, ndipo tiwatumikire; 3 usamvere mawu a mneneri wotere, kapena wolota maloto otere; chifukwa Yehova Mulungu wanu akuyeserani, kuti adziwe ngati mukonda Yehova Mulungu wanu ndi mtima wanu wonse, ndi moyo wanu wonse. 4 Udzatsatira Yehova Mulungu wako; mudzamuwopa, musunge malamulo ake, ndi kumvera mawu ake, mudzamtumikira, ndipo mudzamtsata. 5 Mneneri kapena wolota malotoyo aphedwa, chifukwa adalangiza kuti apandukire Yehova Mulungu wanu amene anakuchotsani m’dziko la Egypt ndi kukupulumutsani m’nyumba yaukapolo, ndikuyesani kukulekanitsani ndi njira yomwe Yehova Mulungu wanu Mulungu anakulamulirani; momwemo mudzachotsa coipacho pakati panu. 6 Ngati m’bale wako, mwana wamwamuna wa amayi ako, kapena mwana wako wamwamuna, mwana wako wamkazi, mkazi wako, kapena mnzako wapamtima, akakulimbikitsa mseri, ndi kuti, Tipite kukatumikira milungu yina, yomwe inu kapena makolo anu simunadziwe, 7 Milungu yamatauni omwe ali pafupi nanu, pafupi ndi inu kapena kutali ndi inu, kuchokera kumalekezero ena adziko lapansi kufikira kumapeto kwina; 8 simudzamvomera, kapena kumvera iye; Diso lanu silidzamumvera chisoni, kapena kumuchitira chifundo, kapena kumuphimba, 9 koma mudzamupha. dzanja lanu lidzauka pamwamba pa iye kuti limuphe, ndipo dzanja la anthu onse. 10 Um’ponye miyala kufikira atamwalira, chifukwa anayesa kukulekanitsa ndi Yehova Mulungu wako, amene anakutulutsa m’dziko la Aigupto, m’nyumba ya akapolo; 11 kuti Israyeli wonse amve, ndi kuchita mantha, ndipo sadzachitanso mkati mwanu zotere. 12 Mukadzamva kuti ukunena za umodzi mwamauni anu amene Yehova Mulungu wanu akupatsani kuti mukhale m’mizinda yanu, 13 kuti anthu osapembedza omwe akopa anthu okhala m’mudzi wawo atuluka pakati panu, kuti, Tiloleni tikatumikire milungu milungu ya anthu ena, yomwe simunawadziwe; 14 Udzafunafuna, ndipo usanthula ndi kufunsa mwakhama; Ngati zikuwoneka zowona, kuti chinthu chonyansa choterechi chachitika pakati panu, 15 mudzavulaza anthu okhala mu mzindawo ndi lupanga, ndi kuwononga ndi zonse zili momwemo, ndipo inunso mudzatero. kupha ng’ombe zawo ndi lupanga. 16 Mukusonkhanitsa zofunkha zawo zonse pakati pa bwalolo, ndipo mudzawononga ndi mzindawo ndi zofunkha zake zonse, zonsezi, monga nsembe yopsereza ya Yehova Mulungu wanu, ndipo lidzakhala mabwinja ambiri kosatha; Sadzamangidwanso. 17 Ndipo palibe chilichonse chamwano chidzagwira dzanja lako, kuti Yehova abwerere ku mkwiyo wake woyaka, nadzakuchitirani chifundo, nadzakumverani chisoni, ndi kukuchulukitsani, monga adalumbirira makolo anu, 18 mumvera mawu a Yehova Mulungu wanu, ndi kusunga malamulo ake onse amene ndikukulamulani lero, kuti muchite zoyenera pamaso pa Yehova Mulungu wanu.
Duteronome 13: 6 Ngati m’bale wako, mwana wamwamuna wa amako, kapena mwana wako wamwamuna, mwana wako wamkazi, mkazi wako kapena bwenzi lako lapamtima akakukakamiza, mwakabisira, kuti: Tipite tikatumikire milungu ina, yomwe inu kapena makolo anu simunadziwe, milungu ya anthu okhala m’malo anu, oyandikira pafupi ndi inu, kuchokera kumalekezero ena adziko lapansi kufikira malekezero ake ena; 8 simudzamvomera, kapena kumvera iye; Diso lanu silidzamumvera chisoni, kapena kumuchitira chifundo, kapena kumuphimba, 9 koma mudzamupha. dzanja lanu lidzauka pamwamba pa iye kuti limuphe, ndipo dzanja la anthu onse. 10 Um’ponye miyala kufikira atamwalira, chifukwa anayesa kukulekanitsa ndi Yehova Mulungu wako, amene anakutulutsa m’dziko la Aigupto, m’nyumba ya akapolo; 11 kuti Aisiraeli onse amve, ndi kuchita mantha, ndipo sadzachitanso pakati panu monga chonchi.12 Mukamva kuti zikunenedwa kuti ndi umodzi wa mizinda yanu amene Yehova Mulungu wanu akupatsani kuti mukhale m’mwemo, 13 anthu osapembedza amene akopa okhala mumzinda wawo achoka pakati panu, nati, Tipite ife tikatumikire milungu ya anthu ena, yomwe simunawadziwe; 14 Udzafunafuna, ndipo usanthula ndi kufunsa mwakhama; Ngati zikuwoneka zowona, kuti chinthu chonyansa choterechi chachitika pakati panu, 15 mudzavulaza anthu okhala mu mzindawo ndi lupanga, ndi kuwononga ndi zonse zili momwemo, ndipo inunso mudzatero. kupha ng’ombe zawo ndi lupanga.

16 Mukusonkhanitsa zofunkha zawo zonse pakati pa bwalolo, ndipo mudzawononga ndi mzindawo ndi zofunkha zake zonse, zonsezi, monga nsembe yopsereza ya Yehova Mulungu wanu, ndipo lidzakhala mabwinja ambiri kosatha; Sadzamangidwanso. 17 Ndipo palibe chilichonse chamwano chidzagwira dzanja lako, kuti Yehova abwerere ku mkwiyo wake woyaka, nadzakuchitirani chifundo, nadzakumverani chisoni, ndi kukuchulukitsani, monga adalumbirira makolo anu, 18 mumvera mawu a Yehova Mulungu wanu, ndi kusunga malamulo ake onse amene ndikukulamulani lero, kuti muchite zoyenera pamaso pa Yehova Mulungu wanu.

Mwachidziwikire, Florida, mumadana ndi Yehova, Yehova amakudaninso ndipo wakupatsani inu malo apadera, osadandaula, mthupi la munthu si maselo onse omwe amagwira ntchito ngati ma neurons owala, muli ngati khungu la hemorrhoid m’mphepete kuchokera kumbuyo anus of a man on fat, who fat for kutsatira malangizo anu mu Bayibulo lanu lakale, kudya nyama ya nkhumba monga uthenga wanu wabodza suvnot oletsedwa, nyama yomwe Yehova adaletsa kudya chilamulo chake.

Papa Francis ndi mawu a Mulungu mu Aroma 9:21 Kapena kodi woumba alibe mphamvu pamatope, kupanga mtanda womwewo kapu ya ulemu ndi ina yopanda manyazi?

Miyambo 16: 4 Yehova adadzipangira zinthu zonse: inde, ngakhale woipa chifukwa cha tsiku la choyipa. Yesaya 66:24 “Ndipo adzatuluka kukayang’ana mitembo ya iwo andipandukira; mphutsi zomwe zimadyako sadzafa, moto womwe uziwotcha suzimitsidwa, nadzanyansa anthu onse. ”

bwanji azikakhala kugahena? chifukwa ali ngati mtundu wa anthu amene amafuula kuti: “Moyo wautali ku Barrabas ndi kufa kwa Kristu!”

Adafuwula pakupanduka kwawo motsutsana ndi malamulo a Yehova monga momwe amafotokozera mzere pamwamba! Monga momwe papa Francis amachitira!

Yesu adagwidwa ndi kupha, adani awo amagwiritsa ntchito miseche, ine ndinali wolandidwa, adani anga amagwiritsa ntchito miseche, chilungamo chifukwa Yesu ndiye chilungamo kwa ine, kukonda chilungamo ndikonda lamulo la Mulungu, lamulo la maso, kudana ndi Mulungu ndiko kuda chilungamo, kudana ndi Mulungu ndikunamizira uthenga wabwino wa akapolo awo, kudana ndi Mulungu ndikunamizira anthu kuti angelo ake oyera awoneka, ndipo ndicho chifukwa chake satana ndi antchito ake amapita kumoto. (Chivumbulutso 12: 7-12)!

+++

THE MARCH OF THE BEAST

=

+

THE MARCH OF THE BEAST

+

thecrossandthelaw
thechrististhesonofJehovah
=

[Babilonia ya ha sido juzgada, ha sido hallada culpable y en justicia ha sido condenada al infierno]

nueva tierra y cielos
==
micah 7 8_10 en
indignation
DIBUJANOSBIEN
JESUSODIAASUSENEMIGOS
laverdad
==
===
[3] La profecía en lenguaje figurado de la reversión del pecado original de Adán y Eva
https://textos-y-relaciones.blogspot.com/2019/08/evangelio-de-felipe-71-mientras-eva.html
[4-2] El ABC del Verdadero Cristianismo ha sido re-descubierto y yo lo anuncio (Salmos 118:17-23) : https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/
[5] El orgullo y despecho de una mujer causó su acto calumnioso contra mi, ¿que culpa tengo yo de haberle gustado a ella y ser fiel y celoso?.
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/esto-me-pasa-porque-soy-fiel.html
[6]
Satanás es una criatura con vida, porque Satanás vive en cualquier calumniador, y tiene miedo y sus miedos se cumplen.
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/el-vidente-vera-la-luz-pero-el-ciego-no.html
[7]
No todos los caminos conducen a Roma, solo las falsas religiones lo hacen
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/ellos-dijeron-todos-los-caminos.html
[9] Hijo de Satanás (calumniador), Satanás no te podrá defender, porque Satanás no tiene argumentos de defensa coherentes,
además Satanás es tan culpable como tu, y porque Satanás es una bestia como abogado defensor.
https://el-enemigo-del-anticristo.blogspot.com/2019/05/el-anti-anticristo.html
[10] La profecía lo confirma: El ejército ganador se reparte el botín arrebatado al perdedor.
https://cristo-uso-corto.blogspot.com/2019/08/miguel-olvidate-de-eliza-satanas-tu.html
LA PARABOLA DEL BUEN FORNICADOR
La parábola no contada del buen fornicador y el falso cristiano que lo calumnia!
el final del clasico en peru alianza universitario cristal boys
Miguel: “Satanás, tu no solo lo pareces, sino que eres del otro equipo, te gusta ademas el color crema y escarlata, al igual que ese sacerdote de tu iglesia …“

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s