Ileta eyalelweyo kaYesu kunye neleta kaJeremiya.

Ileta eyalelweyo kaYesu kunye neleta kaJeremiya.

Incoko kaYesu, eyayingafakwanga eBhayibhileni, yayifana nekaYeremiya, ngenxa yesi sizathu abantu abaninzi babekholelwa ukuba uYesu yayinguYeremiya okanye uEliya, bobabini bagxeka unqulo-zithixo!

Ayizinto nje ezininzi awazithethayo uYesu ezingekho eBhayibhileni, kodwa zininzi izinto awazithethayo ezisebhayibhelini ngokungathi ebezixelele.
Imigca elapha ngezantsi iluhlobo lwesithethi sikaYeremiya:
Ileta evela kuYeremiya
1: 1 Ikopi yeleta uJeremiah yathunyelwa kwabo babezokuthinjelwa eBhabheli xa babethinjwe nguKumkani waseBhabheli, ukuba bayinike umyalezo awawuyithumele kuye.
Ngenxa yezono abazenzileyo phambi koThixo, uNebhukadenetsare, ukumkani waseBhabheli, uya kubafudusa eBhabheli. 3 Ke ngoko, xeshikweni bafikileyo eBhabheli, baya kuhlala apho iminyaka emininzi, kude kube kwizizukulwana ezisixhenxe; Emva koko, ndiza kukusa apho ngoxolo. 4 Ke kaloku eBhabheli, apho ubona oothixo abenziwe ngesilivere, negolide, neenkuni, abantu baphethe emagxeni abo, boyika abahedeni. 5 Ke ngoko, zilumkeleni, kwaye ningabi njengabahedeni, musani ukuvumela uloyiko abavakalelwa ngabahedeni ngaba thixo babasasazelayo.
6 Xa usibona isihlwele sasemva kwabo sinqula kwaye siya kuthi entliziyweni yakho, “Nguwe, Yehova, esimele simnqule.” 7 Kuba umthunywa wam unawe, kwaye uyabukhathalela ubomi babo
IsiTyhilelo 12:11 Amoyisa uMtyholi ngegazi lomnqophiso nangelizwi lobungqina bakhe;
ababuthandanga ubomi babo kangangokuba bada basinda ekufeni. 12 Vuyani ke, nina mazulu, nani ninomnquba kuwo. . Kodwa phaya emhlabeni naselwandle, kuba uSathana wehlele kuni ezele ngumsindo, kuba uyazi ukuba ixesha lakhe lifutshane.
UMichael: “Awunamandla nxamnye nam, Sathana, isithixo sakho, ukufa, asohluleki, ngomnqamlezo ka-Kristu, lwafika ukholo endisitshoyo, kwaye ngokholo lwam lwasindiswa: Umnqamlezo: Iindumiso 22, ukholo elukholweni Uvuko: I-Osea 6: 2 – 2, ukholo kubomi banaphakade: Iindumiso 118: 17-18, kodwa usisilwanyana esenze izihlangu ezibonakalayo ngemizobo yeminqamlezo kunye namakrele asemzimbeni, njengesiqwengana somnqamlezo opheleleyo. yile nto bendisandula ukuyithetha, kwaye ikrele, elililizwi eliyinyani likaJahweh, ingesilo elakho, irhamncwa lokungaziphathi kakuhle, ekuphela komsindisi onguYehova, ingenguwe okanye izithixo zakho zenkolo!
[777]
USathana ucinga, “Damn, le ndoda nguMichael, kwaye yonakalise ishishini lam lokuthengisa nokuqasha izithixo, kwaye andinakumbulala kuba uYehova uyamkhusela ngegazi likaGabriel, endambulala emnqamlezweni, uMichael ufuna ukuziphindezela ukufa kwakhe. ”
USathana udanduluka emhlabeni naselwandle: “Yamkela uMsindisi wakho noThixo, emadolweni akho, kwizibonda, andinakumbulala umntu ondimangalela phambi koYehova, kodwa awunguye, kwaye ndifuna ukusebenzisa ikrele lam elibukhali nakanjani na …! ”
[666]
IsiFrentshi [FR] – https://bestiadn.com/2020/02/28/la-lettre-interdite-de-jesus-et-la-lettre-de-jeremie/
ISpanish [ES] – https://bestiadn.com/2020/02/28/la-carta-prohibida-de-jesus-y-la-carta-de-jeremias/
IsiPhuthukezi [PT] – https://bestiadn.com/2020/02/28/a-carta-proibida-de-jesus-e-a-carta-de-jeremias/
I-Italian [IT] – https://bestiadn.com/2020/02/28/la-lettera-proibita-di-ges-e-la-lettera-di-geremia/
IsiNgesi [EN] – https://bestiadn.com/2020/02/27/the-forbidden-letter-of-jesus-and-the-letter-of-jeremiah/

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s