Isanyň gadagan haty we Jeremiahermeýanyň haty.

Isanyň gadagan haty we Jeremiahermeýanyň haty.

Injilde ýok Isanyň çykyşy Jeremiahermeýanyň sözlerine meňzeýärdi, şonuň üçin köp adamlar Isanyň Jeremiahermeýa ýa-da Ylýasdygyna ynanýardylar, ikisi-de butparazlygy tankytlaýardylar!

Isanyň aýdan zatlarynyň köpüsi Injilde däl, eýsem Isanyň aýtmadyk zatlarynyň köpüsi Injilde aýdyşy ýaly bar.
Aşakdaky setirler Jeremiahermeýanyň çykyşynyň mysaly:
Jeremiahermeýanyň haty
1: 1 Wawilon patyşasy tarapyndan sürgün edilen Wawilona äkidiljeklere iberilen hatyň göçürmesi, hudaýyň iberen habaryny bermek üçin.
Hudaýyň öňünde eden günäleri sebäpli Wawilonyň patyşasy Nebukadnesar olary sürgün hökmünde Wawilona äkider. 3 Şonuň üçin Wawilona gelenlerinde, ol ýerde uzak ýyllap, ýedi nesle çenli galarlar. Şondan soň, sizi rahatlyk bilen ol ýerden alyp gitjek. 4 Wawilonda kümüşden, altyndan we agaçdan ýasalan adamlaryň, adamlaryň egninde göterýän we butparazlaryň gorkýan hudaýlaryny görersiňiz. 5 Şonuň üçin seresap boluň we butparazlar ýaly bolmaň, butparazlaryň bu taňrylara bolan gorkusynyň ýaýramagyna ýol bermäň,
6 Köpçüligiň we olaryň arkasynda olara ybadat edişini göreniňizde, ýüregiňizde: «Eý, Reb, biz ybadat etmeli» diýýärsiň. 7 Çünki meniň habarçym seniň bilendir, Ol olaryň durmuşy hakda alada edýär
Ylham 12:11 Olar ähtiň gany we şaýatlyk sözi bilen Iblisi ýeňdiler.
ölüminden gutulmak üçin durmuşlaryny beýle bir söýmediler. 12 Şonuň üçin gökler we onda ýaşaýanlar begeniň! . Thereöne gury ýerden we deňizden, Şeýtan gahar-gazapdan size geldi, sebäbi wagtynyň gysgadygyny bilýär.
Maýkl: “Seniň maňa garşy güýjüň ýok, Şeýtan, butyň, ölüm, ýeňilmez, Mesihiň haçy arkaly meniň aýdýan imanym geldi we iman bilen gutulyşym geldi: Haç: 22-nji mezmur, iman direliş: Osea 6: 2-3, ebedi ýaşaýşa iman: Zebur 118: 17-18, ýöne sen haç we fiziki gylyç çyzgylary bilen fiziki galkan ýasaýan haýwan, doly akmak samsyk ýaly. Men ruhy galkany göterýärin, ýaňy belläp geçen zadym we gylyç, seniň däl-de, jebisligiň hakyky sözi bolan gylyç, ýeke-täk Halasgär sen ýa-da dini butlaryňyz däl-de, Rebdir!
[777]
Şeýtan: “naramaz, bu adam Maýkl, butlary satmak we kärendesine almak meniň işimi zaýalady, men ony öldürip bilemok, sebäbi Reb ony haçda öldüren Jebraýylyň gany bilen goraýar, Maýkl ar almak isleýär. ölümi. ölüm “.
Şeýtan ýere we deňze gygyrýar: “Halasgäriňizi we Hudaýyňyzy dyzlaryňyza alyň, jellatlar, meni Rebbiň öňünde günäkärleýän adamy öldürip bilmerin, ýöne siz ol däl, her niçigem bolsa ýiti gylyjymy ulanasym gelýär …! ”
[666]

= Bu, iň gowy islegim boýunça Google terjimeçisi bilen terjime edildi, şonuň üçin muny öz diliňizde gözläp taparsyňyz, terjimede käbir ýalňyşlyklar bolup biler.
Bu 5 dilde has doly wersiýalaryny barlaň:
Fransuz [FR] – https://bestiadn.com/2020/02/28/la-lettre-interdite-de-jesus-et-la-lettre-de-jeremie/
Ispan [ES] – https://bestiadn.com/2020/02/28/la-carta-prohibida-de-jesus-y-la-carta-de-jeremias/
Portugaliýa [PT] – https://bestiadn.com/2020/02/28/a-carta-proibida-de-jesus-e-a-carta-de-jeremias/
Italýan [IT] – https://bestiadn.com/2020/02/28/la-lettera-proibita-di-gesu-e-la-lettera-di-geremia/
Iňlis [EN] – https://bestiadn.com/2020/02/27/the-forbidden-letter-of-jesus-and-the-letter-of-jeremiah/

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s