Tsamba yakarambidzwa yaJesu uye tsamba yaJeremia.

Tsamba yakarambidzwa yaJesu uye tsamba yaJeremia.

Mataurirwo aJesu, ayo asina kunyorwa mubhaibheri, aive akafanana neaJeremia, nekuda kweichi chikonzero vanhu vazhinji vaitenda kuti Jesu ndiJeremia kana Eriya, vese vakatsoropodza kunamata zvidhori!

Hazvisi chete zvinhu zvakawanda zvakataurwa naJesu zvisimo mubhaibheri, asi zvinhu zvakawanda izvo Jesu haana kutaura zviri mubhaibheri sekunge anga azvitaura.
Mitsetse iri pazasi muenzaniso wekutaura kwaJeremia:
Tsamba yakabva kuna Jeremiah
1: 1 Kopi yetsamba jeremiah yakatumirwa kune ivo vaizotorwa kuenda Bhabhironi senhapwa naMambo wevaBabironi, kuti avape meseji yavakatumirwa naiye Mwari.
Nemhaka yezvivi zvavakaita pamberi paMwari, Nebhukadhinezari, mambo wevaBhabhironi, achavatora, akaenda navo kuBhabhironi senhapwa. 3 Naizvozvo, kana vasvika Bhabhironi, vagara ikoko kwemakore mazhinji kwenguva yakareba, kusvikira kuzvizvarwa zvinomwe; Mushure meizvozvo, ini ndichakubvisa iwe kubva ipapo nerugare. 4 Zvino, paBhabhironi, iwe uchaona vamwari vakagadzirwa sirivheri, ndarama nehuni, zvinotakurwa nevanhu pamafudzi avo, uye zvinotyiwa navahedheni. 5 Naizvozvo, chenjerai, murege kuita sevahedheni, musatendera kuti kutya kuti vanamwari vanzwe sei nekuda kwevamwari ava,
6 Ukaona boka revanhu uye shure kwavo vachinamata, iwe uti mumoyo mako, “Ndimi Jehovha, watinofanira kunamata.” 7 nekuti mutumwa wangu unemi, uye anochengetedza hupenyu hwavo
ZVAKAZARURWA 12: 11 Vakakunda Dhiyabha neropa resungano uye neshoko reuchapupu hwake;
Havana kuda hupenyu hwavo zvekuti vanopunyuka rufu. Naizvozvo farai matenga nemwi munogara mukati mazvo. . Asi ipapo kubva munyanza negungwa, nekuti satani akauya pasi pako azere nehasha, nekuti anoziva kuti nguva yake ipfupi.
Michael: “Iwe hauna simba kundirwisa, satan, chidhori chako, rufu, hauratidzike, kuburikidza nemuchinjiko waKristu, kwakauya rutendo rwandinopupurira, uye nokutenda kwakauya ruponeso rwangu: Muchinjikwa: Mapisarema 22, kutenda mune kumuka: Osea 6: 2-3, kutenda muhupenyu husingagumi: Mapisarema 118: 17-18, asi uri mhuka yakagadzira nhovo dzemuviri nezvirukwa zvemuchinjiro nemapakatwa enyama, sengegesi rakapetwa. zvinova izvo zvandakangotaura, nebakatwa, iro riri rechokwadi shoko raJehweh, kwete rako, chikara chekuzvivirira, Muponesi mumwe chete ndiJehovha, kwete iwe kana zvifananidzo zvako zvechitendero!
[777]
Satan anofunga, “Damn, murume uyu ndiMichael, akaparadza bhizinesi rangu rekutengesa nekurenda zvidhori, ini handigone kumuuraya nekuti Jehovha anomuchengetedza neropa raGabriel, wandakauraya pamuchinjiko, Michael anoda kutsiva kufa kwake. kufa “.
Satani anoshevedzera kupasi negungwa: “Gamuchira mununuri wako uye Mwari, pamabvi ako, pamabhonzo, ini handigoni kuuraya anondipomera pamberi paJehovha, asi hausi iye, uye ndinoda kushandisa pfumo rangu rakapinza chero …! ”
[666]
French [FR] – https://bestiadn.com/2020/02/28/la-lettre-interdite-de-jesus-et-la-lettre-de-jeremie/
Spanish [ES] – https://bestiadn.com/2020/02/28/la-carta-prohibida-de-jesus-y-la-carta-de-jeremias/
ChiPutukezi [PT] – https://bestiadn.com/2020/02/28/a-carta-proibida-de-jesus-e-a-carta-de-jeremias/
Italian [IT] – https://bestiadn.com/2020/02/28/la-lettera-proibita-di-gesu-e-la-lettera-di-geremia/
Chirungu [EN] – https://bestiadn.com/2020/02/27/the-forbidden-letter-of-jesus-and-the-letter-of-jeremiah/

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s