Iye anoda akaipa, anozvipa mhosva, asi anoda vanhu vasina mhosva, achaponesa vakarurama.

Iye anoda akaipa, anozvipa mhosva, asi anoda vanhu vasina mhosva, achaponesa vakarurama. "Vakandiuraya" zvakare muna 2001, - Asi rubatsiro rudiki rwakandibatsira (Danieri 11: 34). Mangwanani ano ndakapihwa kuti ndinyore izvi zvekufungidzira kuti ndienzanise chiporofita chiri muna Danieri 2:44. Chiporofita ichocho chakafanana nemamiriro ezvinhu apo simbi yekudenga yeMwedzi inosvika pasirefu nekumhanya, munzira yekurangana kwakananga uye kwakasarudzika, … Sigue leyendo Iye anoda akaipa, anozvipa mhosva, asi anoda vanhu vasina mhosva, achaponesa vakarurama.